img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

wierzyciel

Będą zmiany w ustawie o komornikach

 

Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem ograniczenia spraw do 10 tysięcy, które wejdzie w życie w ciągu 9 miesięcy.

Czy można dochodzić wierzytelności od spółki z o.o., która zawiesiła działalność?

 

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie.

Istotnym jest, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. W okresie trwania zawieszenia spółka:

Egzekucja unijnych orzeczeń w Polsce.

Zabezpieczenie powództwa.

Przepisy prawa dają wierzycielowi możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie realizacji przyszłego roszczenia. Zabezpieczenie takie udzielane jest przez sąd w drodze postanowienia uniemożliwiającego dłużnikowi rozporządzanie swoim majątkiem, a przez to utrudnianie egzekucji wyroku i krzywdzenie wierzyciela.

SN: Ugoda sądowa w sprawie o alimenty godząca w interes wierzyciela okazała się być przestępstwem z premedytacją.

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest głównie Dziale IVa Tytułu II Części III k.p.c. (art. 909 – 912), lecz oczywiście w grę wchodzą również niektóre przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych (art. 185 k.s.h.)

Przedsiębiorcy chwalą przepisy o Biurze Informacji Gospodarczej i postulują dalsze zmiany.

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki badaniem funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, również przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podjęli się jej oceny.

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 

Warto na wstępie przypomnieć, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo dotyczy wszystkich spraw o zapłatę, natomiast w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem, które stawia wierzyciela w szczególnie korzystnej pozycji (niska opłata, szybkie postępowanie), aby jednak tak się stało muszą być spełnione ściśle określone i rygorystyczne warunki.

„Pożyczka bez BIK” - o co chodzi?

Hipoteczna odpowiedzialność tylko za własne długi.

 

Wczoraj, tj. 7 sierpnia 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Na ich mocy właściciele podzielonej nieruchomości nie będą już odpowiadać za cudze długi.

Strony

Subscribe to RSS - wierzyciel