img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

umowa

Odstąpienie od umowy sprzedaży w przypadku zwłoki

 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży jest podstawowym prawem przysługującym kupującemu, które ma na celu chronić jego uzasadnione interesy. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy sprzedaży stanowi jednak odrębną instytucję prawną od możliwości odstąpienia od umowy w ramach korzystania z prawa rękojmi lub gwarancji.

Zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności

 

Ogólnie przyjeta zasada pacta sunt servanda mówi, że umów trzeba dotrzymywać. Zdrowy rozsądek podpowiada nam jednak, że od każdej zasady istnieją wyjątki i co prawda powinniśmy wywiązywać się z zobowiązań jakie zaciągnęliśmy, ale nie powinno to się odbywać "bez względu na wszystko". Takim wyjątkiem jest uregulowana w art. 3571 kodeksu cywilnego klauzula rebus sic stantibus.

Zastępcze oświadczenie woli, czy co zrobić kiedy druga strona uchyla się od zawarcia umowy?

Istnieje instytucja prawa cywilnego, która pozwala na zastąpienie oświadczenia woli strony zobowiązanej do jego złożenia przez orzeczenie sądu. Sąd może wydać je na żądanie osoby uprawnionej, zainteresowanej dokonaniem określonej czynności prawnej. Na tej podstawie sąd może stwierdzić, że dana osoba ma obowiązek złożenia oświadczenia woli. Co oczywiste, jeżeli takiego obowiązku nie było i z niczego on nie wynikał, sąd nie wyda orzeczenia zastępczego.  

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Konsumencie! Możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.

 

Umowy zawierane przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorcy dość często dokonywane są „pod wpływem chwili” czy też namowy. Konsument nie ma wówczas możliwości porównania cen oferowanego produktu, a także pełnej możliwości zbadania towaru. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy to umowy zawierane np. w miejscu pracy, w domu, na wycieczkach, na koncertach, na wystawach etc.

Kiedy przedawniają się roszczenia z umowy przedwstępnej?

Podpisujesz umowę? Zwróć uwagę na klauzule abuzywne!

Subscribe to RSS - umowa