img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Sąd Najwyższy

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Zgodnie z art. 21 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej „Puin”) wniosek taki należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania w spółce stanu niewypłacalności.

Zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności

 

Ogólnie przyjeta zasada pacta sunt servanda mówi, że umów trzeba dotrzymywać. Zdrowy rozsądek podpowiada nam jednak, że od każdej zasady istnieją wyjątki i co prawda powinniśmy wywiązywać się z zobowiązań jakie zaciągnęliśmy, ale nie powinno to się odbywać "bez względu na wszystko". Takim wyjątkiem jest uregulowana w art. 3571 kodeksu cywilnego klauzula rebus sic stantibus.

Umowy o pracę pod rządami ustawy antykryzysowej.

SN: Ugoda sądowa w sprawie o alimenty godząca w interes wierzyciela okazała się być przestępstwem z premedytacją.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

SN: Można odziedziczyć prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej spadkodawcy.

Roszczenie o zachowek przysługuje nawet wtedy, gdy nie ma testamentu.

"Breaking Bad" po polsku, czyli zasady odpowiedzialności za wytwarzanie i przetwarzanie narkotyków.

 

Zgodnie z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 r., odpowiedzialności karnej podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową.

Znaczenie prywatnej opinii „biegłego” w procesie cywilnym.

Strony

Subscribe to RSS - Sąd Najwyższy