img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

komornik

Będą zmiany w ustawie o komornikach

 

Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem ograniczenia spraw do 10 tysięcy, które wejdzie w życie w ciągu 9 miesięcy.

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest głównie Dziale IVa Tytułu II Części III k.p.c. (art. 909 – 912), lecz oczywiście w grę wchodzą również niektóre przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych (art. 185 k.s.h.)

Egzekucja komornicza ze zwierząt.

Zgodnie z art. 844(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.
 

Jak uzyskać należność pieniężną zasadzoną w wyroku karnym?

 

Sprawca czynu zabronionego skazany wyrokiem karnym, jest często zobowiązany także do uiszczenia określonej należności pieniężnej. Dzieje się tak, gdy prokurator lub pokrzywdzony wystąpił z powództwem cywilnym, gdy został nałożony na skazanego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, albo gdy został on obciążony nawiązką lub świadczeniem pieniężnym.

Bank ukarany za niedozwoloną klauzulę w swoim wzorcu umowy kredytu konsumenckiego.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że bank Deutsche Bank PBC naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez zastosowanie postanowienia o treści:

Subscribe to RSS - komornik