img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Kodeks spółek handlowych

Nowelizacja dot. rejestracji spółek

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Zgodnie z art. 21 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej „Puin”) wniosek taki należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania w spółce stanu niewypłacalności.

Czy można dochodzić wierzytelności od spółki z o.o., która zawiesiła działalność?

 

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie.

Istotnym jest, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. W okresie trwania zawieszenia spółka:

Już wkrótce zarejestrujemy spółkę jawną i komandytową przez Internet

 

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma celu, wprowadzenie możliwości rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie, a tym samym ułatwienie dla przedsiębiorców, umożliwiające im elektroniczne załatwianie spraw. Obecnie możliwość rejestracji spółek przez Internet dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest głównie Dziale IVa Tytułu II Części III k.p.c. (art. 909 – 912), lecz oczywiście w grę wchodzą również niektóre przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych (art. 185 k.s.h.)

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu w spółce z o.o.

 

Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że za zobowiązania spółki odpowiada się wyłącznie jej majątkiem. Istnieje jednak odstępstwo od ogólnej zasady stanowiące unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki. Osoby trzecie mogą bowiem odpowiadać osobiście za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne w przypadku, gdy zostanie wykazana bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.

Spółka kapitałowa bez kapitału?

 

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, zakładający nowy model spółki – spółkę bezkapitałową, został przekazany do konsultacji. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskich spółek na rynkach państw Unii Europejskiej.

Subscribe to RSS - Kodeks spółek handlowych