img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Kodeks postępowania cywilnego

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na poziomie współpracy europejskiej.

 

Na skutek przyjęcia przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawach wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, powstała konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

MG: arbitraż i mediacja dla przedsiębiorców zamiast sądów.

 

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło realizację projektu pilotażowego Centrum Mediacji i Arbitrażu. Celem projektu jest spopularyzowanie rozwiązywania sporu między przedsiębiorcami poza drogą sądową. Orzeczenia zapadłe w CMiA będą miały pełną moc prawną, jeżeli strony konfliktu zgodzą się na arbitraż.

Zabezpieczenie powództwa.

Przepisy prawa dają wierzycielowi możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie realizacji przyszłego roszczenia. Zabezpieczenie takie udzielane jest przez sąd w drodze postanowienia uniemożliwiającego dłużnikowi rozporządzanie swoim majątkiem, a przez to utrudnianie egzekucji wyroku i krzywdzenie wierzyciela.

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest głównie Dziale IVa Tytułu II Części III k.p.c. (art. 909 – 912), lecz oczywiście w grę wchodzą również niektóre przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych (art. 185 k.s.h.)

Egzekucja komornicza ze zwierząt.

Zgodnie z art. 844(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.
 

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 

Warto na wstępie przypomnieć, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo dotyczy wszystkich spraw o zapłatę, natomiast w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem, które stawia wierzyciela w szczególnie korzystnej pozycji (niska opłata, szybkie postępowanie), aby jednak tak się stało muszą być spełnione ściśle określone i rygorystyczne warunki.

Znaczenie prywatnej opinii „biegłego” w procesie cywilnym.

Sprawca i ubezpieczyciel, czyli kogo pozwać?

 

Częstym problemem przed jakim stają poszkodowani jest brak wiedzy o tym, do kogo skierować swoje roszczenia o odszkodowanie. Większość jest przekonana, że podmiotem właściwym jest sprawca szkody. Fakt, że czasem jest to osoba znana lub bliska często powoduje, że poszkodowani rezygnują z dochodzenia świadczeń. Tymczasem trzeba pamiętać, że niezależnie od skierowania roszczeń do bezpośredniego sprawcy szkody, można także dochodzić ich od razu wyłącznie od jego ubezpieczyciela.

Spadek po rodaku z zagranicy – podstawowe zasady.

 

Podstawową zasadą o jakiej należy pamiętać w sytuacji gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem transgranicznym jest to, że co do zasady obowiązuje prawo ojczyste spadkodawcy.

Strony

Subscribe to RSS - Kodeks postępowania cywilnego