img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Kodeks cywilny

Odstąpienie od umowy sprzedaży w przypadku zwłoki

 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży jest podstawowym prawem przysługującym kupującemu, które ma na celu chronić jego uzasadnione interesy. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy sprzedaży stanowi jednak odrębną instytucję prawną od możliwości odstąpienia od umowy w ramach korzystania z prawa rękojmi lub gwarancji.

Odpowiedzialność małoletnich za szkodę

 

Regułą ogólną w prawie cywilnym jest, iż każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za uczynioną drugiej osobie szkodę. Zgodnie z zasadami konstruowanymi przez kodeks cywilny, odpowiedzialność za szkodę powstaje zarówno na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), jak również w związku z tzw. deliktami, czyli czynami niedozwolonymi.

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności

 

Ogólnie przyjeta zasada pacta sunt servanda mówi, że umów trzeba dotrzymywać. Zdrowy rozsądek podpowiada nam jednak, że od każdej zasady istnieją wyjątki i co prawda powinniśmy wywiązywać się z zobowiązań jakie zaciągnęliśmy, ale nie powinno to się odbywać "bez względu na wszystko". Takim wyjątkiem jest uregulowana w art. 3571 kodeksu cywilnego klauzula rebus sic stantibus.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło.

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

SN: Można odziedziczyć prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej spadkodawcy.

Roszczenie o zachowek przysługuje nawet wtedy, gdy nie ma testamentu.

Zasady zarządu nieruchomością wspólną.

 

Obowiązujące przepisy traktują  zasady zarządu nieruchomością wspólną w sposób, co do zasady, swobodny. Współwłaściciele mogą bowiem  w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego w sposób dowolny określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, w tym w szczególności mogą powierzyć ten zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Strony

Subscribe to RSS - Kodeks cywilny