img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

dłużnik

Będą zmiany w ustawie o komornikach

 

Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem ograniczenia spraw do 10 tysięcy, które wejdzie w życie w ciągu 9 miesięcy.

Czy można dochodzić wierzytelności od spółki z o.o., która zawiesiła działalność?

 

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie.

Istotnym jest, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. W okresie trwania zawieszenia spółka:

Egzekucja unijnych orzeczeń w Polsce.

Czy dłużnicy państwa będą wpisywani do elektronicznego rejestru?

 

Ministerstwo Finansów szykuje kolejną nowelizację przepisów – trwają prace nad projektem zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru dłużników zalegających z zapłatą należności publicznoprawnych, zwykle podatków. Autorzy projektu przewidują, że groźba wpisu danej osoby do takiego rejestru spowoduje, iż część z nich spłaci należność, co przyniesie państwu wpływ do budżetu.

Zabezpieczenie powództwa.

Przepisy prawa dają wierzycielowi możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie realizacji przyszłego roszczenia. Zabezpieczenie takie udzielane jest przez sąd w drodze postanowienia uniemożliwiającego dłużnikowi rozporządzanie swoim majątkiem, a przez to utrudnianie egzekucji wyroku i krzywdzenie wierzyciela.

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest głównie Dziale IVa Tytułu II Części III k.p.c. (art. 909 – 912), lecz oczywiście w grę wchodzą również niektóre przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych (art. 185 k.s.h.)

Egzekucja komornicza ze zwierząt.

Zgodnie z art. 844(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.
 

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 

Warto na wstępie przypomnieć, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo dotyczy wszystkich spraw o zapłatę, natomiast w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem, które stawia wierzyciela w szczególnie korzystnej pozycji (niska opłata, szybkie postępowanie), aby jednak tak się stało muszą być spełnione ściśle określone i rygorystyczne warunki.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Firmy windykacyjne pod lupą UOKiK.

Decyzją RWR nr 25/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, iż spółka windykacyjna „Ultimo” dopuściła się działań naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie przeciwko firmie windykacyjnej z Wrocławia zostało wszczęte w czerwcu 2013 roku po otrzymaniu skargi od konsumenta.

Strony

Subscribe to RSS - dłużnik