img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

10-10-2013 18:39
  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest środkiem karnym, który może zostać nałożony na sprawcę, jeżeli popełnione przestępstwo łączy się z prowadzeniem takiej działalności, a jej dalsze prowadzenie zagrażałoby istotnym dobrom chronionym prawem. Sąd powinien przy tym wskazać zakres...
09-10-2013 16:31
  W stolicy małopolski trwają prace nad uchwałą dotyczącą ograniczenia handlu detalicznego. Miejscy radni-inicjatorzy projektu, chcą w swoim mieście ograniczyć prowadzenie sprzedaży w Wielki Piątek i Wigilię, a co ciekawe -  podczas głosowania o poddaniu projektu pod debatę publiczną pierwotne...
08-10-2013 13:23
  1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmieniając dodatkowo jeszcze kilka aktów prawnych, w tym m.in. ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych....
08-10-2013 12:57
  Rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci czyli testamenty to akty prawne o niebagatelnym znaczeniu. O ile sporządzone będą z zachowaniem wymagań dla swej ważności, zwykle w sposób diametralny modyfikują zasady spadkobrania jakie określa ustawa. Dlatego istotne jest, aby zachować wszelkie...
07-10-2013 11:56
  Jak informuje jedna z największych organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan, urzędy skarbowe wysyłają do nich (przedsiębiorców) szereg wezwań, które wykraczają daleko poza kompetencje jakie nakłada na organy podatkowe przepisy ustawy jaką jest Ordynacja...
07-10-2013 11:44
  Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego z mocy prawa w stosunek najmu lokalu wstępują jego najbliżsi pod warunkiem, że wspólnie z najemcą zamieszkiwali za jego życia. Najem lokalu mieszkalnego jest stosunkiem umownym łączącym wynajmującego, tj. właściciela...
04-10-2013 14:11
  Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego prawa nowelą Kodeksu cywilnego z 23 października 2011 roku. Jest to rozporządzenie testamentowe, mocą którego spadkobierca nabywa przedmiot zapisu z chwila otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Niejako automatycznie nasuwają...
03-10-2013 17:36
  Trybunał Konstytucyjny orzekł w związku ze sprawą, w której lekarz weterynarii został ukarany karą upomnienia przez sąd dyscyplinarny za błąd przy leczeniu psa. W ocenie lekarza Sąd Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dokonał  swoich  ustaleń z naruszeniem przepisów postępowania dyscyplinarnego i...
02-10-2013 14:32
  Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę coraz rzadziej przybiera formę kupna takiego przedsiębiorstwa, a częściej jest wynikiem splotu różnych okoliczności o charakterze ekonomiczno-biznesowym. Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę nie oznacza jednak automatycznego rozwiązania...
30-09-2013 18:08
  W przypadku gdy nie dopełniliśmy obowiązków wobec urzędu skarbowego, możemy uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej składając "samokrytykę" do organu podatkowego, a dokładniej tzw. czynny żal. Czynny żal pozwala uniknąć ukarania za popełnione przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Aby go...

Strony