img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

08-11-2013 18:05
  Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w przyszłym roku wzrośnie wysokość podstawowej kary za brak ubezpieczenia OC. Właściciel samochodu osobowego, który przez czas dłuższy niż dwa tygodnie nie wykupi polisy będzie musiał uiścić 3360 zł (do tej pory było to 3200 zł)....
07-11-2013 17:46
  Wbrew pozorom, za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firmom grożą kary nie niższe niż za przestępstwa gospodarcze. Co więcej, oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną z pozbawieniem wolności na dwa lata włącznie.  Tymczasem złamać przepisy z...
06-11-2013 12:24
  Na najbliższym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem zmian w prawie o ruchu drogowym. Projekt autorstwa ministerstwa transportu ma za zadanie wprowadzić do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy UE z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany...
05-11-2013 19:07
  Warto na wstępie przypomnieć, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo dotyczy wszystkich spraw o zapłatę, natomiast w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem, które stawia wierzyciela...
04-11-2013 14:13
  Jak informuje zrzeszająca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan, skierowała do Komisji Europejskiej dwie skargi na naruszenie przez Polskę podstawowych norm prawa pierwotnego UE. Obie skargi dotyczą obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. tzw. „ustawy refundacyjnej” przewidującej m.in. zakaz...
30-10-2013 18:11
  Zgodnie z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 r., odpowiedzialności karnej podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową. Zgodnie z wolą ustawodawcy,...
29-10-2013 15:13
  UOKiK poinformował o ukaraniu kolejnego przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki względem konsumentów.  Decyzją Urzędu nr RPZ 22/2013 z dnia 25 września 2013 uznano, iż  Euro Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadził nieuczciwą praktykę rynkową, za co nałożona została kara w wysokości pół...
28-10-2013 17:31
  Jak wiadomo, w sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym strony postępowań cywilnych zasięgają opinii biegłych w danej dziedzinie. Rzeczoznawcy wypowiadają się zarówno w przedmiocie wartości uszkodzonego samochodu, charakteru i rozmiaru obrażeń zdrowotnych, winy po stronie sprawcy...
25-10-2013 15:48
Komisja Europejska zaproponowała jeden wzór deklaracji podatkowej VAT, który miałby obowiązywać na terenie całej UE. Standardowy wzór zastąpić ma obecne 28 wzorów deklaracji stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich. Ujednolicenie deklaracji wprowadzane jest w celu ograniczenia...
24-10-2013 16:14
  Sprawca czynu zabronionego skazany wyrokiem karnym, jest często zobowiązany także do uiszczenia określonej należności pieniężnej. Dzieje się tak, gdy prokurator lub pokrzywdzony wystąpił z powództwem cywilnym, gdy został nałożony na skazanego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia...

Strony