img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

09-12-2013 17:04
  Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, która zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje...
05-12-2013 18:04
Chociaż Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 30 marca 2011 r. odmówił podjęcia uchwały i odpowiedzi na pytanie prawne następującej treści: „czy uprawnionym w rozumieniu art. 991 k.c. jest również spadkobierca, który został powołany do spadku z ustawy, i w przypadku udzielenia odpowiedzi...
03-12-2013 18:01
  Sprawa dotyczy Decyzji nr 30/2011 RPZ  Prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji z 18 listopada 2011 roku.  Urząd uznał wtedy, iż ubezpieczyciel stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na ograniczaniu zakresu odpowiedzialności PZU wobec konsumentów...
02-12-2013 13:14
  Obowiązujące przepisy traktują  zasady zarządu nieruchomością wspólną w sposób, co do zasady, swobodny. Współwłaściciele mogą bowiem  w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego w sposób dowolny określić sposób zarządu...
19-11-2013 18:42
  Zgodnie z art. 211 Kodeksu postępowania karnego, w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.  Głównym...
18-11-2013 13:15
Umowa przedwstępna zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego to taka umowa, dzięki której jedna lub obie strony danego stosunku prawnego  zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy, czyli umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna jest bardzo dobrym instrumentem zabezpieczenia...
15-11-2013 17:16
  Resort pracy pod wodzą ministra Władysława Kosiniak-Kamysza chwali się sukcesami jakie udało się osiągnąć pod jego kierownictwem. Szczególnym powodem do zadowolenia jest bezrobocie, które jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 8 miesięcy nieustannie spada. W przeciągu 8...
14-11-2013 15:17
    Ciekawą instytucją prawa ubezpieczeń jest regres ubezpieczeniowy uregulowany w art. 828 § 1 k.c., który to jest przepisem szczególnym wobec art. 518 k.c. normującym ogólne zasady wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, czyli tzw. subrogacji. Zgodnie z pierwszym z przywołanych...
13-11-2013 17:00
Zgodnie z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższy przepis oznacza, iż na podstawie zasady swobody...
12-11-2013 09:20
  Dnia 21 listopada 2013 r. wejdzie w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291), która zastąpi ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwaną ustawą antykryzysową. ...

Strony