img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

30-04-2014 17:58
Zapewnienie regularnego wypoczynku pracownikowi jest obowiązkiem pracodawcy. Ma on więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym ten nabył do niego prawo. Pracownik powinien zasadniczo wykorzystać przysługujący mu urlop w całości, jednakże na jego wniosek urlop może zostać...
15-04-2014 17:56
W codziennych stosunkach prawnych, przy świadczeniu określonych usług, strony chcąc wzajemnie zabezpieczyć swoje interesy często podpisują umowę o dzieło lub umowę zlecenia, nie zastanawiając się jakie konsekwencje może mieć wybór którejś z tych dwóch możliwości. Te konkurencyjne w stosunku do...
31-03-2014 18:25
Przepisy prawa dają wierzycielowi możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie realizacji przyszłego roszczenia. Zabezpieczenie takie udzielane jest przez sąd w drodze postanowienia uniemożliwiającego dłużnikowi rozporządzanie swoim majątkiem, a przez to utrudnianie egzekucji wyroku i krzywdzenie...
24-03-2014 16:16
Jak stanowi art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością...
17-03-2014 18:25
Zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach postępowania egzekucyjnego możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez egzekucję z  praw majątkowych wynikających z udziału w spółce kapitałowej. Regulacja prawna sądowej egzekucji z udziałów w spółce z o.o. zawarta jest...
26-02-2014 12:22
Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika mianowanego nie może być wystarczającą i jedyną przesłanką rozwiązania stosunku pracy, orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego 2014 roku (sygn. akt: I OSK 3071/12). Takich rozwiązań nie legitymizuje też prowadzona  polityka kadrowa...
24-02-2014 11:07
Już po raz trzeci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przygotował ranking dotyczący jakości danych przekazywanych mu przez ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Ośrodek Informacji UFG gromadzi i administruje...
18-02-2014 13:28
Od pewnego czasu popularną formą sprzedaży bezpośredniej są tzw. prezentacje, na które oferent zaprasza określone osoby znajdujące się w grupie potencjalnych adresatów oferowanego produktu. Co ciekawe, tego typu sprzedawcy w szczególności upodobali sobie osoby starsze lub podatne na sugestię....
07-02-2014 13:27
Przerwa w pracy jest uprawnieniem pracowniczym. Przepisy prawa pracy przewidują różne rodzaje przerw - część z nich przysługuje wszystkim zatrudnionym pracownikom, a niektóre zależne są od czasu pracy, specyfiki powierzonych obowiązków lub szczególnych właściwości konkretnych pracowników. Możliwe...
05-02-2014 12:39
  Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy. Obowiązek ten istnieje z mocy prawa i nie jest zależny od wniosku pracownika o wydanie świadectwa. Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pamiętać należy jednak,...

Strony