img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

03-07-2013 17:13
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w ustawie Prawo budowlane, inwestor który zamierza zrealizować określoną inwestycję, zobowiązany jest do uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Przepisy ustawy budowlanej nakazują rozumieć przez pozwolenie na budowę, decyzję...
03-07-2013 17:05
Płatna sieć dróg na razie nie zostanie rozszerzona. Taką miłą niespodziankę dla kierowców nieświadomie przygotował rząd. Ministerstwo Transportu nie zdążyło opracować odpowiedniego rozporządzenia i spiera się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o to które z odcinków dróg mają zostać...
03-07-2013 10:44
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia sprowadza się do tego, że po upływie określonego przepisami prawa czasu, dłużnikowi przysługuje prawo do odmowy zapłaty zaległości, a wierzyciel traci możliwość skutecznego...
02-07-2013 12:49
    Sam fakt uzyskania przez dziecko pełnoletności (wbrew powszechnemu przekonaniu) nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. obowiązek alimentacyjny rodziców trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie oznacza to...
02-07-2013 12:40
  Ministerstwo Finansów żąda pełnego dostępu do informacji dotyczących operacji finansowych Polaków. Informacje te miałyby dotyczyć m.in.  kont bankowych, oraz operacji na rachunkach i przekazach pocztowych. Pełny i nieograniczony wgląd wszystkich organów MF w finanse podatników zapisano w...
01-07-2013 16:50
  Sytuacje w których pracodawcy nie wypłacają pracownikom wynagrodzenia nie należą niestety do rzadkości. Dlatego też pracownicy powinni wiedzieć w jaki sposób mogą dochodzić wypłaty swojego wynagrodzenia. Można w tym zakresie wyróżnić dwie drogi: przedsądową i sądową.   Na pierwszym miejscu...
01-07-2013 15:26
  Zgodnie z art. 154 1 kodeksu cywilnego (k.c.) domniemywa się, że mury, płoty i inne urządzenia podobne, które znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. Jest to domniemanie wzruszalne. Można przeprowadzić dowód, że urządzenie znajduje się nie na granicy...
01-07-2013 14:09
  Zgodnie z przepisami regulującymi kwestię świadczeń nienależnych, należy uznać za nie świadczenia wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymania ich wypłaty w całości lub w części. Warunkiem jest powiadomienie osoby świadczenie pobierającej...
28-06-2013 16:18
  Od 1 lipca 2013 r. zaczną w Polsce  obowiązywać nowe regulacje unijne, określające warunki wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych. Chodzi tu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 9 marca 2011 r. zwane Construction Products Regulations. Począwszy od tego...
28-06-2013 12:38
  Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, a w braku odmiennej umowy, również przyjęcia zbywcy jako domownika i dostarczania mu wyżywienia, mieszkania, światła, opału...

Strony