img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

16-10-2014 14:48
  Na skutek przyjęcia przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawach wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych,...
15-10-2014 18:20
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę wniesioną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zarzuca niezgodność z art. 20, art. 22, art. 31 ust.1-2 Konstytucji. Artykuł 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia...
08-10-2014 16:39
  30 września 2014r. rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie urlopu rodzicielskiego dla samotnych ojców, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ojciec może korzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje...
06-10-2014 14:42
  Z początkiem 2015 r. możemy być gotowi na zmiany w zakresie sposobu wystawiania zwolnień lekarskich, a które to zmiany szykuje nam rząd RP przyjmując projekt ustawy o elektronicznych zwolnieniach lekarskich. Zgodnie z projektem, pracownik nie będzie już musiał sam dostarczać Zakładowi...
02-10-2014 17:16
  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), co prawda obowiązywała do końca 2011 roku, jednak jej skutki dalej mają wpływ na zawarte w tym czasie umowy o stosunek pracy. Akt modyfikował ogólne zasady...
01-10-2014 14:35
  Senat rozpatruje uchwaloną przez Sejm 15 września br. ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Wprowadza ona nowy produkt finansowy na polskim rynku, będący alternatywą dla regulowanej dotychczas przepisami Kodeksu cywilnego umowy renty lub dożywocia. Odwrócona hipoteka jest szczególnie...
23-09-2014 12:44
  Od sierpnia 2014 r. w komendach wojewódzkich Policji działają specjalne zespoły do walki z piratami drogowymi. Polecenie ich utworzenia wydał Komendant Główny Policji, gen. Marek Działoszyński. Jednostki te mają jasno określony cel działania – zwalczanie tzw. agresywnych zachowań na drogach...
27-08-2014 15:45
  Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło realizację projektu pilotażowego Centrum Mediacji i Arbitrażu. Celem projektu jest spopularyzowanie rozwiązywania sporu między przedsiębiorcami poza drogą sądową. Orzeczenia zapadłe w CMiA będą miały pełną moc prawną, jeżeli strony konfliktu zgodzą się na...
26-08-2014 16:13
  Szykują się istotne zmiany dotyczące wprowadzenia nowych zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy nowelizującej Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego wprowadzający korzystniejsze dla nieznających prawa spadkowego spadkobierców...
22-08-2014 13:22
  Ministerstwo Finansów szykuje kolejną nowelizację przepisów – trwają prace nad projektem zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru dłużników zalegających z zapłatą należności publicznoprawnych, zwykle podatków. Autorzy...

Strony