img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

31-07-2013 18:13
  W zeszłym tygodniu, w piątek - 26 lipca, Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji przepisów regulujących postępowanie w sprawach nieletnich. Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie wielu postulatów wskazywanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jak...
31-07-2013 17:35
  Weksle wystawiane
 przez pracowników 
na zabezpieczenie roszczeń pracodawcy będą nieważne. Do laski marszałkowskiej wpłynął właśnie projekt noweli Kodeksu Pracy, którego autorem jest grupa posłów PO. Zmiany mają na celu uznanie takich czynności jak oświadczenia pracownika o poddaniu się...
31-07-2013 17:26
  Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu pracy (k.p.) kara porządkowa nałożona na pracownika ulega zatarciu z mocy prawa po roku nienagannej pracy. Jak słusznie zauważa R. Golat „ustawodawca nie precyzuje w art. 113 § 1 k.p., jak należy rozumieć użyte w tym przepisie sformułowanie "po roku nienagannej...
31-07-2013 12:14
    Zakaz anatocyzmu to pojęcie związane z prawem cywilnym, a dokładniej z problematyką zaległych odsetek. Gdyby przyjąć, że dłużnik, który opóźnia się w płaceniu odsetek miałby płacić odsetki za opóźnienia powstałoby „niebezpieczeństwo szybkiego powiększania się kapitału, który dłużnik musi...
29-07-2013 14:26
  Do uzgodnień międzyresortowych ma trafić projekt ustawy wprowadzający maksymalny limit tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Uniemożliwi to pobieranie zawyżonych opłat i prowizji, twierdzi wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. W roku 2011 Ustawodawca wprowadził...
29-07-2013 11:31
  Umowy zawierane przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorcy dość często dokonywane są „pod wpływem chwili” czy też namowy. Konsument nie ma wówczas możliwości porównania cen oferowanego produktu, a także pełnej możliwości zbadania towaru. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy to umowy...
29-07-2013 10:59
  Umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu, nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża dewelopera na konieczność zapłaty odszkodowania – orzekł 25 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. II CSK...
26-07-2013 14:22
Na gruncie prawa cywilnego instytucją o doniosłym znaczeniu praktycznym jest tzw. przedawnienie roszczeń. Jak stanowi art. 117 § 1, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Na mocy § 2 osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia, po upływie...
26-07-2013 12:30
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził sprzeciw dla praktyk podjętych przez stowarzyszenia, których działalność obliczona jest na uzyskanie korzyści finansowych od przedsiębiorców w związku ze stosowaniem przez nich klauzul niedozwolonych. W ocenie UOKiK-u, działanie takie może mieć...
25-07-2013 18:14
  Najpierw próba naprawy firmy, a dopiero potem ewentualnie bankructwo – to podstawowe założenia Ministerstw: sprawiedliwości i gospodarki do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe to akt wyczekiwany przez przedsiębiorców od dawna.  W przeciwieństwie do...

Strony