img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

23-09-2013 18:18
Decyzją RWR nr 25/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, iż spółka windykacyjna „Ultimo” dopuściła się działań naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie przeciwko firmie windykacyjnej z Wrocławia zostało wszczęte w czerwcu 2013 roku po...
20-09-2013 13:53
  Posłowie partii rządzącej postulują zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o kierujących pojazdami, prowadzące do zwiększenia uprawnień pieszych kosztem prowadzących pojazdy. Kierowcy w projekcie posłów Platformy Obywatelskiej mają ustępować pierwszeństwa pieszym zarówno...
20-09-2013 13:20
  We wstępie do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazano, że  życie obywateli w trzeźwości stanowi niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu. Bez wątpienia ochroną tą powinni być otoczeni przede wszystkim nieletni....
19-09-2013 11:43
  Niejako „obok” tradycyjnego postępowania sądowego, w którym to strony występują jako przeciwnicy procesowi, istnieją również szerokie metody alternatywnego rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution/ADR). Postępowanie prowadzone w tym wypadku jest z wyłączeniem udziału sądu, a jego...
18-09-2013 19:50
  „Obrona na życzenie” to jedna z instytucji, jaka ma zostać wprowadzona do polskiej procedury karnej w wyniku  uchwalenia projektowanych zmian nowelizacyjnych ustawy – Kodeks postępowania karnego. Budzi ona pewne kontrowersje, ponieważ poza zapewnieniem oskarżonemu pomocy profesjonalnego...
18-09-2013 19:38
  Częstym problem osób, które doznały szkodę jest pilna konieczność skorzystania ze świadczeń odszkodowawczych jakie im przysługują. Niestety czasem spotyka ich rozczarowanie, bo ubezpieczyciel albo nie spieszy się z wypłatą pieniędzy albo z jakichś powodów nie może ich jeszcze wypłacić. O ile...
17-09-2013 15:07
  Z badań rynku pracy przeprowadzonych przez NBP wynika, że w znaczący sposób wzrosła liczba pracodawców w ocenie których, redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem w odpowiedzi na słabszą koniunkturę gospodarczą jest złym rozwiązaniem. "W połowie 2013 roku sytuacja większości firm była...
17-09-2013 14:20
  Umowa zlecenia należy obok umowy o dzieło do umów cywilnoprawnych. W wielu przypadkach, kwestia osobistego wykonania pracy ma dla zamawiającego istotne znaczenie. Przeważnie chodzi tu o zaufanie do wiedzy, umiejętności wykonawcy zlecenia. Tym samym, art. 738 k.c. preferuje osobiste wykonanie...
17-09-2013 14:05
  Przestępstwo paserstwa polega na nabywaniu, przyjmowaniu, pomocy w zbywaniu, a także ukryciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Może to być przedmiot pochodzący z kradzieży, łapówka rzeczowa, a także zapłata za zlecone przestępstwo. Najczęściej jednak dotyczy handlu skradzionymi...
16-09-2013 18:58
  Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Chociaż...

Strony