img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

07-01-2015 16:44
  Zgodnie z art. 21 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej „Puin”) wniosek taki należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania w spółce stanu niewypłacalności. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. O...
22-12-2014 13:54
  Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie...
17-12-2014 14:59
  Ogólnie przyjeta zasada pacta sunt servanda mówi, że umów trzeba dotrzymywać. Zdrowy rozsądek podpowiada nam jednak, że od każdej zasady istnieją wyjątki i co prawda powinniśmy wywiązywać się z zobowiązań jakie zaciągnęliśmy, ale nie powinno to się odbywać "bez względu na wszystko". Takim...
15-12-2014 15:15
  Ostatnie posiedzenie uczestników Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 10 grudnia 2014 r., zaowocowało przyjęciem Deklaracji współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji...
05-12-2014 18:34
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe oferujące sprzedaż alkoholu przez sieć. W opinii agencji rządowej handlowcy Ci łamią przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...
24-11-2014 18:03
  20 listopada do Ministra Gospodarki wpłynął projekt zmian legislacyjnych o nazwie "Biała Księga Arbitrażu", mający za przedmiot rozpowszechnienie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja i arbitraż. Projekt zawiera również rekomendacje w zakresie zwiększenia popularności...
12-11-2014 16:37
  W ostatnich latach przyjęte zostały przez Parlament Europejski i Radę Europy dwa akty prawa wspólnotowego, bezpośrednio wiążące państwa członkowskie Unii. Akty, o których mowa to rozporządzenie 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach...
06-11-2014 17:44
  Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma celu, wprowadzenie możliwości rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów...
31-10-2014 15:05
  W 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddał w wątpliwość legalność 11 klauzul stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Następnie Urząd stwierdził, że towarzystwo to poprzez ich stosowanie naruszyło zbiorowe interesy konsumentów i...
23-10-2014 16:58
  Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2010 r., nakładającą na kontrolowaną spółkę karę w wysokości 117 tyś. złotych. UOKiK zarzucił spółce naruszenie obowiązku rzetelnego, pełnego i prawdziwego informowania konsumentów o składanej...

Strony