img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Zwolnienie lekarskie a urlop pracownika.

Zapewnienie regularnego wypoczynku pracownikowi jest obowiązkiem pracodawcy. Ma on więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym ten nabył do niego prawo. Pracownik powinien zasadniczo wykorzystać przysługujący mu urlop w całości, jednakże na jego wniosek urlop może zostać podzielony na części, jeśli przynajmniej jedna z nich trwać będzie minimum 14 dni kalendarzowych.

Korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego może zostać ograniczone tylko w wyjątkowych sytuacjach, uregulowanych ustawowo. Odwołanie pracownika z urlopu lub nieudzielenie go we wnioskowanym terminie musi zostać wyraźnie uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy. Jeśli z przyczyn niezależnych od pracownika urlop zostanie przerwany lub nie będzie można udzielić go w zaplanowanym terminie, powinno się udzielić go w innym okresie. Najczęstszą przyczyną przesunięcia terminu urlopu jest choroba pracownika, aczkolwiek Kodeks pracy wymienia tu także odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy oraz urlop macierzyński. Powyższa regulacja dotyczy takich sytuacji, gdy pracownik rozpoczął już swój urlop, ale nie może go kontynuować z powodu wystąpienia ww. przeszkód.

Jeśli więc pracownik zachoruje podczas urlopu, powinien niezwłocznie dostarczyć pracodawcy odpowiednie zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), potwierdzające jego niezdolność do pracy. Urlop wypoczynkowy zostaje wtedy automatycznie przerwany, ponieważ niezdolność do pracy wyłącza możliwość pełnego wykorzystywania urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zauważyć przy tym trzeba, że nie następuje tu przesunięcie urlopu o okres niezdolności do pracy. Jeśli wiec udzielono urlopu na 14 dni, to po tym okresie pracownik powinien stawić się w pracy, chyba że kontynuuje zwolnienie lekarskie. Pracodawca i pracownik zostają wtedy bowiem zobligowani do uzgodnienia nowego terminu wykorzystania pozostałej części urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może samodzielnie przedłużyć sobie urlopu o dni niewykorzystane, ponieważ stanowić to będzie ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i podstawę do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia.  W związku z tym, że urlopu udziela się tylko na dni, które dla pracownika są dniami pracy, to jeśli niezdolność do pracy obejmuje także dni wolne od pracy, nie wlicza się ich do urlopu niewykorzystanego.

Pamiętać należy, że tylko choroba pracownika wywołuje skutki opisane powyżej. Choroba członka rodziny, a nawet jego śmierć nie będzie podstawą do przerwania urlopu z możliwością wykorzystania go w innym terminie.    

 

Paweł Chrząszcz, PrawoDlaKazdego.pl