img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Zmiana w prawie karnym - od teraz gwałt zawsze ścigany z urzędu.

Jak wynika z nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie, przestępstwo zgwałcenia oraz niektóre z przestępstw seksualnych przestaną być ścigane dopiero po wyraźnym wniosku ofiary przestępstwa. Zgodnie z nowymi przepisami,  przestępstwo zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub jej upośledzenia umysłowego w celu doprowadzenia do obcowania płciowego będzie ściągane z urzędu, za każdy razem gdy organy ścigania uzyskają informację o popełnieniu czynu zabronionego. Dzięki nowelizacji policja przestanie być uzależniona od decyzji osoby pokrzywdzonej, w wielu przypadkach do wszczęcia postępowania  wystarczające będą zeznania świadków lub udostępnione nagranie.

Poprawiona została również sytuacja ofiar, które decydują się złożyć zawiadomienie, gdyż w przeciwieństwie do wcześniejszych obszernych wniosków, wystarczy ograniczenie się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Co więcej, zgodnie z nowymi zapisami Kodeksu postępowania karnego, przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.

W ustawie przewidziano też, że pokrzywdzone osoby małoletnie do 15. roku życia w sprawach poważnych przestępstw, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Jeśli wystąpi jednak taka konieczność, to będą one przesłuchiwane - poza wyjątkowymi sytuacjami - tylko raz, w postępowaniu przygotowawczym.

Zasady przygotowania przesłuchania małoletnich świadków zostały dodatkowo doprecyzowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego. Przed rozpoczęciem przesłuchania biegły psycholog przeprowadza ze świadkiem wstępną rozmowę w celu obniżenia poziomu lęku i niepokoju świadka. Na potrzeby prowadzenia przesłuchania wyodrębnia się pokój przesłuchań i pokój techniczny.

 

Maciej Stępień