img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

 

Dnia 21 listopada 2013 r. wejdzie w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291), która zastąpi ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwaną ustawą antykryzysową. 

Nowe przepisy przewidują korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców. W szczególności, będą oni mogli otrzymać specjalną pomoc w postaci dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Co istotne, takie wsparcie nie będzie wiązało się z koniecznością zwrotu dopłat, ponieważ będzie udzielane na zasadzie  pomocy de minimis.

Ustawa przewiduje także kontrowersyjne i mocno krytykowane przez przedstawicieli pracowników i związki zawodowe rozwiązania związane z instrumentami przestoju ekonomicznego oraz możliwością obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie zmniejszonych obrotów firmy. Zgodnie z ustawą, spadek obrotów gospodarczych co najmniej 15% w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), będzie uprawniał przedsiębiorców m.in. do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom.

Pomoc przedsiębiorcom uzależniona będzie od ich wniosku złożonego marszałkowi województwa. To na samorządzie bowiem będzie spoczywał obowiązek weryfikacji prawidłowości złożonej dokumentacji oraz zasadności wniosku. Środki z funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń oraz po złożeniu wykazu pracowników objętych wsparciem i udzielane będą maksymalnie przez 6 miesięcy. Po otrzymaniu dodatkowych funduszy pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić pracownikom składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz niezwłocznie wypłacić wynagrodzenie pracownikom.

Beneficjenci pomocy zobligowani będą także do rozliczenia się z otrzymanych funduszy. Kontrole w tym zakresie będzie przeprowadzał marszałek województwa. Naruszenie postanowień umowy oraz przepisów nowej ustawy będzie powodowało, że przedsiębiorcy będą musieli zwrócić wsparcie. Stanie się tak np. w sytuacji gdy zwolnią dotowanego pracownika, przeznaczą otrzymane środki na inne cel niż przewidziany lub nie zgodzą się na kontrolę. W takich przypadkach oprócz zwrotu pieniędzy będą zobowiązani także do ubocznej należności odsetkowej.

Przestój ekonomiczny przewidziany w ustawie to czas niewykonywania pracy przez pracownika przy jednoczesnym pozostawaniu przez niego w gotowości, a spowodowany niezależnymi od pracownika okolicznościami. Przestój o jakim mówi ustawa wprowadzi przedsiębiorca po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń. W analogicznych okolicznościach pracodawca będzie mógł zastosować obniżony wymiar czasu pracy. Co istotne, oba te rozwiązania będą musiały zostać wprowadzone zgodnie z regułami prawa pracy, a więc albo w układzie zbiorowym pracy albo w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub przedstawicielami pracowników. 

Dodatkową „dotacją” jaką będzie można uzyskać w świetle nowej „ustawy antykryzysowej” jest możliwość uzyskania 80% kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy dla podniesienia ich kwalifikacji. Środki te pochodzić będą z Funduszu Pracy, a wniosek w tej sprawie rozpatrywał będzie starosta.

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl