img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

Senat rozpatruje uchwaloną przez Sejm 15 września br. ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Wprowadza ona nowy produkt finansowy na polskim rynku, będący alternatywą dla regulowanej dotychczas przepisami Kodeksu cywilnego umowy renty lub dożywocia. Odwrócona hipoteka jest szczególnie atrakcyjna dla seniorów posiadających nieruchomość, którzy chcą uzyskać dodatkowe środki pieniężne.

Konstrukcja odwróconego kredytu hipotecznego pozwala kredytobiorcom otrzymać comiesięczne środki lub jednorazową wypłatę środków pieniężnych w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz banku po ich śmierci. Uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel a ustawa zastrzega, że bank nie może żądać spłaty zaciągniętego kredytu za życia klienta. Kredytobiorca nie powinien też mieć obaw, że obciąży długiem przyszłych spadkobierców, ponieważ odpowiedzialność za kredyt ogranicza się tylko do nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie – dotyczy to także przypadku, w którym bank wypłaci więcej pieniędzy niż przedmiotowa nieruchomość jest warta. Ponadto spadkobiercy mają możliwość zachowania własności zabezpieczenia, jeżeli zdecydują się sami spłacić zobowiązanie spadkodawcy. W sytuacji, w której przekażą bankowi nieruchomość będzie on musiał oddać spadkobiercom nadwyżkę środków pieniężnych, jakie uzyskał z jej sprzedaży.

Jako, iż oferta jest głównie skierowana do osób starszych przepisy nakładają na bank obowiązek wyczerpującego informowania na piśmie o wszystkich kwestiach związanych z umową, na co najmniej 7 dni przez jej zawarciem. Dzięki temu oblat będzie mógł spokojnie zapoznać się z ofertą i w razie potrzeby skonsultować jej treść z profesjonalistą. Ponadto, ustawa precyzyjnie wskazuje jakie informacje będą musiały zostać zawarte w samej umowie. Jeżeli bank nie dopełni obowiązków informacyjnych kredytobiorca ma prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10% odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego. Ustawodawca gwarantuje bezpieczeństwo interesów seniorów także poprzez przepis, dzięki któremu umowę będzie można rozwiązać bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie aż 30 dni od jej zawarcia.

Kredyt hipoteczny nowego typu będzie mógł być udzielany tylko przez banki, tak więc bezpieczeństwo obrotu tym produktem zapewni Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Patryk Hatak, www.prawodlakazdego.pl