img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Rzecznik Praw Pacjenta - w czym może pomóc?

Jak stanowi art. 41 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta. Ten przepis, którego mocą ustawodawca ustanowił nowy centralny organ administracji rządowej, zarazem wyznacza w sposób najbardziej ogólny zakres zadań jakie wypełniać ma Rzecznik. Wszystkie uprawnienia i kompetencje w jakie jest wyposażony mają umożliwiać mu ochronę praw pacjenta.

Trzeba zwrócić uwagę, że pacjent jest obywatelem, który dysponuje szeregiem szczególnych uprawnień. Katalog praw pacjenta zawiera m.in. prawo:
- do świadczeń zdrowotnych;
- do informacji;
- do tajemnicy informacji z nim związanych;
- do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
- do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
- do poszanowania intymności i godności pacjenta;
- do dokumentacji medycznej;
- do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
- do opieki duszpasterskiej;
- do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pacjent, jako odbiorca dóbr i usług zdrowotnych narażony jest na łamanie praw w sposób szczególny, a z uwagi na specyfikę swojego położenia wymaga szczególnej ochrony. Ponieważ ustawodawca dostrzegł ową potrzebę wyposażył pacjenta w instytucję Rzecznika, u którego zawsze może on szukać wsparcia i pomocy.

Zgłaszając się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, pacjent traktowany jest indywidualnie, a sam rzecznik ma wiele instrumentów prawnych, tak aby skutecznie pomagać pacjentom.

Do zakresu działania Rzecznika należy:
- prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
- w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 (żądać wszczęcia postepowania, brać udział w toczącym się postępowaniu);
- opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
- występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
- opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
- współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
- przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
- analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
- wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

 

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl