img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Rozwód a separacja.

 

Według przepisów polskiego prawa, jedyną dopuszczalną formą rozwiązania małżeństwa jest rozwód. Czasami jednak jego orzeczenie może okazać się z różnych powodów niecelowe i niewskazane. Stąd też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do porządku prawnego instytucji separacji, która ma za zadanie wypełnić próżnię występującą pomiędzy istnieniem małżeństwa a rozwodem.  Rozwód i separacja posiadają wiele podobieństw, ale kluczowe znaczenie mają różnice występujące pomiędzy nimi, ponieważ to właśnie one decydują o indywidualnych cechach każdej z tych instytucji.

1. Orzeczenie sądu.

Zarówno o rozwodzie jak i separacji orzeka sąd, z tym że wyrok rozwodowy oznacza definitywne zakończenie małżeństwa, a orzeczenie separacji może zostać zmienione  i przez to małżeństwo zostanie przywrócone do swojej pierwotnej formy. Rozwiedzeni małżonkowie, aby ponownie stać się  rodzina muszą zawrzeć znowu związek małżeński. Aby uzyskać separację wystarczające jest wykazanie zupełnego rozkładu pożycia, gdzie przy rozwodzie konieczne jest również udowodnienie trwałości takiego stanu rzeczy. Orzekając w sprawie separacji sąd nie bada, czy z jej żądaniem występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia.

2. Ponowne małżeństwo.

Osoba rozwiedziona może zawrzeć kolejny związek małżeński. Prawa takiego nie ma pozostający w separacji, ponieważ formalnie cały czas jest on w związku małżeńskim. Dodatkowo tylko rozwód stwarza możliwość powrotu do swojego poprzedniego nazwiska, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od daty orzeczenia rozwodu.

3. Alimenty.

Okres płacenia alimentów drugiemu małżonkowi w przypadku rozwodu ograniczony jest zasadniczo do 5 lat. Orzeczenie separacji nie wpływa na długość okresu alimentacyjnego. Teoretycznie możliwe jest pobieranie takich świadczeń do końca życia.

4. Obowiązek pomocy.

Występuje tylko, gdy orzeczono separację. Nakładany jest, gdy wymagają tego względy słuszności. W praktyce ciężko jednak wyobrazić sobie możliwość egzekwowania takiej powinności.   

 5. Przesłanki.

Wspomniane powyżej przesłanki orzeczenia rozwodu czy separacji determinują wyrok sądowy. Jeśli jeden z małżonków żąda rozwodu, a drugi separacji, sąd wyda orzeczenie zależne od tego, czy w jego ocenie mamy do czynienia tylko z zupełnym rozkładem pożycia, czy jest to także rozkład trwały. Stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia spowoduje orzeczenie rozwodu, nawet wtedy, gdy drugi małżonek żąda separacji. Oczywiście odwrotna sytuacja także jest dopuszczalna, gdy okaże się, że orzeczenie rozwodu jest z pewnych powodów niemożliwe.

6. Rozdzielność majątkowa.

I rozwód, i separacja powodują powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, mimo iż w tym drugim przypadku węzeł małżeński nie został rozwiązany. Dotyczy to jednak tylko tzw. separacji sądowej, ponieważ tzw. separacja faktyczna, czyli stan w którym mąż i żona żyją osobno, nie wpływa na istniejący pomiędzy nimi ustrój majątkowy, chyba że zawarli majątkową umowę małżeńska.

7. Koszty.

Od pozwu o rozwód lub separację pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Sąd zwróci jednak stronie połowę opłaty w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie. Jednakże opłata od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków, którzy nie mają małoletnich dzieci wyniesie tylko 100 zł, a sąd orzeknie w postępowaniu nieprocesowym.

Paweł Chrząszcz, PrawoDlaKazdego.pl