img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Regulamin usługi "Stała obsługa prawna dla firm"

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi „Stała obsługa prawna dla firm” przez Obrębski Group sp. z o.o. przy użyciu Internetowego Serwisu Prawnego PrawoDlaKazdego.pl

§1 [Postanowienia ogólne] Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi „Stała obsługa prawna dla firm”, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:

 1. Oznaczenie Usługodawcy;
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach „Stałej obsługi prawnej dla firm”;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznych, którym posługuje się Usługodawca,
 5. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Stała obsługa prawna dla firm”.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 [Definicje] Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Usługodawca – Obrębski Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000457171 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), posługująca się numerem NIP 6772374413 oraz REGON 122823566, świadcząca usługi przy użyciu Internetowego Serwisu Prawnego PrawoDlaKazdego.pl;
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 3. Konto użytkownika – prowadzone przez Usługodawcę indywidualne konto zarejestrowanego Usługobiorcy pod unikalną nazwą (login) będące zbiorem informacji o jego działaniach w ramach Internetowego Serwisu Prawnego PrawoDlaKazdego.pl. Za pomocą konta Użytkownika Usługobiorca: zleca Usługodawcy nowe zadania, pobiera przygotowane Odpowiedzi oraz Faktury VAT, przegląda archiwalne sprawy oraz korespondencję z Usługodawcą, sprawdza ile czasu zajęło Usługodawcy przygotowanie dotychczasowych odpowiedzi, a także ile czasu pozostało do wykorzystania z opłaconego Abonamentu, dokupuje dodatkowe godziny, przedłuża Abonament,  kontaktuje się z Usługodawcą. 
 4. Stała obsługa prawna dla firm – świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę usługa której przedmiotem jest udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji czy instytucjami społecznymi, oraz przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, dokumentów a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną przez Usługobiorcę działalnością gospodarczą (zwane dalej Odpowiedziami). Usługa „Stałej obsługi prawnej dla firm” nie obejmuje reprezentacji przed sądami, trybunałami, urzędami, innymi organami i podmiotami.  
 5. Abonament – określone godzinowo i opłacone z góry w stosunku miesięcznym prawo do korzystania z usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm”.
 6. Serwis – Internetowy Serwis Prawny PrawoDlaKazdego.pl
 7. Indywidualny numer zapytania – numer przydzielany przez Usługodawcę każdemu zapytaniu  przesłanemu przez Usługobiorcę, dla którego Usługodawca udzieli Odpowiedzi.  

§3 [Prawa i obowiązki Usługobiorcy]

 1. Warunkiem korzystania z usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm” jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm”, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.prawodlakazdego.pl/regulamindlafirm
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła do Konta użytkownika osobom trzecim oraz zachowania należytej staranności w celu jego ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługobiorca nie odpowiada za skutki prawne niedochowania przez Usługobiorcę powyższego obowiązku.
 6. Usługobiorca w okresie realizacji Usługi zobowiązany jest do komunikowania się z Usługodawcą za pośrednictwem Konta Użytkownika. Niezależnie od powyższego, Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, a także numeru telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości lub skontaktowania się z Usługobiorcą.  

§4 [Prawa i obowiązki Usługodawcy]

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby świadczona przez niego usługa „Stałej obsługi prawnej dla firm” była na najwyższym poziomie merytorycznym, w tym w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Usługobiorcy do treści niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu i Konta użytkownika lub ich wadliwe funkcjonowanie z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do Serwisu i Konta użytkownika w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych. W przypadku planowanej przerwy technicznej trwającej co najmniej 4 godziny, Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu.
 5. Usługodawca informuje, iż zamieszczane w Serwisie artykuły nieodpłatne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ich stosowania w indywidualnych sprawach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie informacji podanych w Artykułach nieodpłatnych w sprawach indywidualnych bez wcześniejszej konsultacji z Usługodawcą.

§5 [Zakres usługi „Stała obsługa prawna dla firm”]

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę „Stałej obsługi prawnej dla firm”, która jest usługą odpłatną.
 2. Usługa świadczona jest w języku polskim.
 3. W ramach usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm” Usługobiorca może zlecać Usługodawcy zadania o których mowa w §2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w szczególności poprzez przekazywanie Usługodawcy wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy Jeżeli informacje i dokumenty przesłane przez Usługobiorcę są niewystarczające dla przygotowania Odpowiedzi,  Usługodawca wystąpi o przekazanie dodatkowych informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nieprzekazania dodatkowych informacji lub nieprecyzyjne sformułowanie zlecenia.

§6 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca]

 1. Do korzystania z Serwisu i Konta użytkownika wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliku typu cookies.
 2. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Serwis na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
 3. Korzystając z Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na korzystnie przez Serwis z plików typu cookies.
 4. Usługobiorca ma możliwość zablokowania obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenie stosowania plików typu cookies może wpłynąć na poprawność fukcjonowania Serwisu.
 6. Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana dowolna przeglądarka internetowa.
 7. Korzystnie z usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm” wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczta elektronicznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§7 [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Korzystanie z danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędne do realizacji świadczonej przez Usługobiorcę usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm”.
 2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usługi wyraża, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodę na:
 3. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi;
 4. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych;
 5. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców w celu polepszenia jakości świadczonej przez Usługodawcę usługi.
 6. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych Usługobiorca wyraża w formularzu rejestracyjnym poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Usługobiorcę obejmuje także zgodę na wykorzystanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.
 8. Usługobiorca przekazuje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie.
 9. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w dowolnym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 10. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawana dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane a także by były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§8 [Warunki korzystania z Serwisu]

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcy odpłatną usługę „Stałej obsługi prawnej dla firm”.
 2. Usługobiorca, aby skorzystać z usługi zobowiązany jest do:
 3. wyboru Abonamentu spośród oferowanych przez Usługodawcę możliwości;
 4. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a także zaakceptowania wszystkich jego postanowień
 5. dokonania rejestracji w Serwisie a następnie zalogowania się w nim;
 6. Po zalogowaniu Usługobiorca ma dostęp do Konta użytkownika, za pośrednictwem którego realizowana jest usługa „Stałej obsługi prawnej dla firm”. Każdy prawidłowo zalogowany Usługobiorca posiada nieodpłatne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania za swojego Konta użytkownika.
 7. Usługobiorca zlecając usługę ma możliwość dołączenia dokumentów w języku polskim w postaci plików w formacie .txt, .doc, .docx, .jpg, .pdf.

§9 [Abonament]

 1. Cena usługi „Stałej obługi prawnej dla firm” zależna jest od dokonanego przez Usługobiorcę wyboru Abonamentu i jest wyrażona w złotych polskich jako kwota netto.
 2. Abonament miesięczny obejmuje 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia uznania opłaty za Abonament na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Abonament określa miesięczną ilość godzin pracy Usługodawcy, w ramach których przygotowywane są Odpowiedzi. Usługobiorca – za pomocą Konta użytkownika – może sprawdzić ile czasu zajęło Usługodawcy przygotowanie danej Odpowiedzi, a także ile czasu pozostało do wykorzystania Abonamentu.  
 4. W przypadku Abonamentów jedno-miesięcznych, nie wykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, a Usługodawca nie zwraca za nie opłaty. W Abonamentach dłuższych niż jeden miesiąc, nie wykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. W sytuacji wykorzystania w danym miesiącu wszystkich godzin wynikających z zakupionego Abonamentu, Usługobiorca ma prawo dokupienia kolejnych godzin pracy, zgodnie z cennikiem (§ 9 pkt 6 poniżej) danego Abonamentu. Usługa zostanie aktywowana niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, a faktura wystawiona zgodnie z § 13.
 6. Dostępne do wyboru Abonamenty to:
 7. Abonament brązowy - obejmujący 10 godzin pracy w cenie 500 PLN netto, gdzie każda następna rozpoczęta godzina pracy kosztuje 80 PLN netto. Minimalny czas trwania umowy to 1 miesiąc, maksymalny – 12 miesięcy.
 8. Abonament srebrny – obejmujący 25 godzin pracy w cenie 1200 PLN netto, gdzie każda następna rozpoczęta godzina pracy kosztuje 70 PLN netto. Minimalny czas trwania umowy to 1 miesiąc, maksymalny – 12 miesięcy.
 9. Abonament złoty – obejmujący 50 godzin pracy w cenie 2000 PLN netto, gdzie każda następna rozpoczęta godzina pracy kosztuje 60 PLN netto. Minimalny czas trwania umowy to 1 miesiąc, maksymalny – 12 miesięcy.   

§10 [Zawarcie umowy]

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm” dochodzi z chwilą dotarcia do Usługodawcy oświadczenia woli Usługobiorcy o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie oświadczenia woli. 
 2. Oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie usług może być wyrażone w sposób dowolny, w tym dorozumiany poprzez uiszczenie należnej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.

§11 [Płatności]

Za zamówioną usługę „Stałej obsługi prawnej dla firm” Usługobiorca może zapłacić z wykorzystaniem przelewu bankowego na wskazany w wymienionej w §10 pkt. 1 wiadomości lub za pomocą płatności internetowych PayU S.A. W tytule należy podać Indywidualny numer Klienta.  

§12 [Realizacja usługi]

 1. Świadczenie usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm” rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty należnej za wykonanie usługi wynikającej z wybranego Abonamentu.
 2. Realizacja usługi „Stałej Obsługi prawnej dla firm” polega na umieszczeniu w Koncie użytkownika Odpowiedzi na zadania zlecone przez Usługobiorcę w postaci dokumentu tekstowego w formacie .doc lub .docx.
 3. Odpowiedzi zostaną zrealizowane w ciągu 72 godzin roboczych od przesłania zadania.  

§13 [Faktury]

 1. Usługobiorca otrzymuje fakturę za wykonaną usługę „Stałej obsługi prawnej”.
 2. Usługodawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej. Usługobiorca, zawierając umowę z Usługodawcą, wyraża dorozumianą zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej.
 3. Faktura w wersji elektronicznej zostanie umieszczona w Koncie użytkownika w terminie 7 dni od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 14 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Odpowiedzi zgłaszać należy listem poleconym na adres: Obrębski Group Sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, na adres e-mali: reklamacja@prawodlakazdego.pl lub  zamieszczać w Koncie użytkownika.
 2. W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy albo login do Konta użytkownika, oraz Indywidualny numer Klienta (jeżeli jest przesyłana listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej), a także należy wskazać wady reklamowanej odpowiedzi oraz numer rachunku bankowego, na który Usługodawca po uwzględnieniu reklamacji i w przypadku nie usunięcia wad Odpowiedzi ma zwrócić uiszczoną przez Usługobiorcę należność (obliczoną proporcjonalnie do czasu przygotowania Odpowiedzi w stosunku do wykupionego Abonamentu)
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku nie podania przez Usługobiorcę wszystkich wskazanych w pkt 2 danych termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna bieg po uzupełnieniu brakujących danych.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona usunięcia wad Odpowiedzi lub wpłaci należną Usługobiorcy kwotę na wskazany przez Usługobiorcę nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§ 15 [Prawa autorskie]

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie, jak i pism, opinii, projektów dokumentów będących rezultatem świadczonej przez Usługodawcę usługi „Stałej obsługi prawnej dla firm”, zwane dalej Utworami należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Zatem zabronione jest wykorzystywanie Utworów na wszelkich polach eksploatacji włącznie z ich kopiowaniem, fotokopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczanie ich w Internecie – bez wcześniejszej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów wykraczających poza dozwolony użytek jest zabronione i rodzi konsekwencje prawne zarówno na drodze cywilnej jak i karnej.

§ 16 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.),ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz inne właściwe ustawy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Usługobiorcą i obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.