img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Obrębski Group sp. z o.o. przy użyciu Internetowego Serwisu Prawnego PrawoDlaKazdego.pl z dnia 11 czerwca 2013 roku

§ 1 [Postanowienia ogólne] Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Obrębski Group sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:

 1. Oznaczenie Usługodawcy,
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  b) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 [Definicje] Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Usługodawca – Obrębski Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000457171 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), posługująca się numerem NIP 6772374413 oraz REGON 122823566, świadcząca usługi przy użyciu Internetowego Serwisu Prawnego PrawoDlaKazdego.pl;
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 3. Usługi – świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem internetowego serwisu prawnego PrawoDlaKazdego.pl, w tym:
  a) Artykuły nieodpłatne – wszelkiego rodzaju artykuły, informacje prawne, porady prawne zamieszczane w internetowym serwisie prawnym PrawoDlaKazdego.pl, do których nieodpłatny dostęp mają wszyscy Usługobiorcy,
  b) Informacja prawna – odpłatna odpowiedź na zadane przez Usługobiorcę pytanie prawne, dotycząca zagadnienia prawnego wprost wynikającego z treści przepisów prawnych,
  c) Opinia prawna – odpłatna odpowiedź na zadane przez Usługodawcę pytanie prawne wraz z analizą stanu faktycznego przedstawionego Usługobiorcy przez Usługodawcę, która jest rezultatem wykładni przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny, ponadto jeżeli jest to uzasadnione treścią przedstawionego stanu faktycznego Usługobiorca uzyskuje również wytyczne co możliwych dróg postępowania prawnego w przedstawionym stanie faktycznym,
  d) Opracowanie dokumentu – usługa polegająca na odpłatnym sporządzeniu treści dokumentu (umowy, oświadczenia, pisma procesowego, sądowego, przedsądowego i innych dokumentów)  na indywidualne życzenie Usługobiorcy,
 4. Usługa ekspresowa – usługa sporządzenia opinii prawnej w ciągu 24 godzin od zaksięgowania należnej za Usługę kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy;
 5. Serwis – Internetowy Serwis Prawny PrawoDlaKazdego.pl (www.prawodlakazdego.pl);
 6. Indywidualny numer zapytania – numer przydzielany przez Usługodawcę każdemu zapytaniu ofertowemu przesłanemu przez Usługobiorcę.

§ 3 [Prawa i obowiązki Usługobiorcy]

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej www.prawodlakazdego.pl/regulamin.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Internetowego Serwisu Prawnego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
 5. Usługobiorca w okresie realizacji Usługi zobowiązany jest do komunikowania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej mającej miejsce przed zakończeniem świadczenia Usług Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości.
 6. Usługobiorca ma prawo do korzystania z wszelkich możliwych Usług świadczonych przez Usługodawcę określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4 [Prawa i obowiązki Usługodawcy]

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby świadczone przez niego Usługi były na najwyższym poziomie merytorycznym,  w tym zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Usługobiorcy do treści niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu lub jego wadliwe funkcjonowanie z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do Serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych Serwisu. W przypadku planowanej przerwy technicznej, trwającej co najmniej 4 godziny, Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu.
 5. Usługodawca informuje, iż zamieszczane w Serwisie Artykuły nieodpłatne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ich stosowania w indywidualnych sprawach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie informacji podanych w Artykułach nieodpłatnych w sprawach indywidualnych bez wcześniejszej konsultacji z Usługodawcą.

§ 5 [Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych Regulaminem]

 1. Usługodawca zamieszcza w Serwisie Artykuły nieodpłatne, do których darmowy dostęp mają wszyscy Usługobiorcy.
 2. Odpłatnymi Usługami są: Opinia prawna oraz Usługa ekspresowa.
 3. Usługobiorca ma możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących treści Opinii prawnej, mających na celu jej uszczegółowienie bądź dodatkowe wyjaśnienie. 

§ 6 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca]

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies.
 2. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Serwis na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
 3. Korzystając z Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików typu cookies.
 4. Usługobiorca ma możliwość zablokowania obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenie stosowania plików typu cookies może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Serwisu.
 6. Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana dowolna przeglądarka internetowa.
 7. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§ 7 [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Korzystanie z danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędne do realizacji świadczonych przez Usługobiorcę Usług.
 2. Usługobiorca przed skorzystaniem z Usług Serwisu wyraża, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodę na:
  a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych;
  c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców w celu polepszenia jakości świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 3. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych Usługobiorca wyraża w formularzu rejestracyjnym poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Usługobiorcę obejmuje  także zgodę na wykorzystanie danych osobowych w przyszłości jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.
 5. Usługobiorca przekazuje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w dowolnym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane a także by były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 8 [Warunki korzystania z Serwisu]

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcy Usługi odpłatne, jak i nieodpłatne.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług bez konieczności logowania się w Serwisie.
 3. Po zadaniu pytania za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie, Usługobiorca na wskazany adres e-mail otrzymuje wycenę zamówionej Usługi, a następnie – po zaksięgowaniu opłaty na koncie Usłogodawcy – realizowana jest Usługa.
 4. Usługobiorca zlecający Usługę ma możliwość dołączenia do formularza dokumentów w postaci plików w formacie .txt, .doc, .docx, .jpg, .pdf.
 5. Każdemu Usługobiorcy zlecającemu płatną Usługę przydzielany jest Indywidualny numer zapytania.
 6. W zleceniu przygotowania usługi Usługobiorca podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, treść pytania oraz opcjonalnie załączniki. Zabronione jest umieszczanie w treści pytania danych osobowych osób trzecich, sygnatur akt sprawy oraz jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację podmiotu innego niż Usługobiorca. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania z treści pytania wszelkich danych umożliwiających  identyfikację osób trzecich.
 7. Po poprawnym przesłaniu przez Usługobiorcę zapytania ofertowego Usługodawca prześle Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail wycenę usługi, o której mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.
 8. Rozpoczęcie świadczenie usługi przez Usługodawcę nastąpi w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy całą kwotą wynikającą z przesłanej wcześniej Usługobiorcy wyceny usługi.

§ 9 [Wycena usługi]

 1. Wycena usługi jest informacją o wynagrodzeniu przysługującemu Usługodawcy za wykonanie zleconej usługi wyrażoną w złotych polskich jako kwota brutto.
 2. Wycena usługi jest bezpłatna.
 3. Cena usługi uzależniona jest od nakładu pracy, stopnia trudności sprawy, ilości przesłanych dokumentów i stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego przesłanego Usługodawcy przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca dokonuje wyceny w godzinach pracy Usługodawcy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Usługobiorca otrzymuje informację o dokonanej wycenie w ciągu 24 godzin od złożenia zapytania o wycenę.
 5. W przypadku przesłania zapytania o wycenę usługi w dniu roboczym poza godzinami wskazanymi w pkt 4 oraz w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy Usługobiorca otrzymuje wycenę usługi w następnym dniu roboczym.
 6. Cena Usługi nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są określane przez dostawcę Internetu i na które Usługodawca nie ma wpływu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 8. W ramach przesłanej wyceny i zrealizowanej Usługi, Usługobiorca ma możliwość doprecyzowania kwestii budzących jego wątpliwości czy też dla niego niezrozumiałych a pozostających w związku z przedmiotem usługi i przedstawionym stanem faktycznym (prawo zadawania dodatkowych pytań). Odpowiedź na dodatkowe pytanie zostanie udzielona w terminie 24 godzin od otrzymania dodatkowego pytania. Usługobiorca zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty za dodatkowe pytanie, tylko wówczas, gdy wychodzi ono poza zakres pierwotnie wycenionej Usługi. W takim przypadku, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się jak dla nowej Usługi.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyceny Usługi w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza:
  a) skierowania do Usługodawcy pytań prawnych w innej formie niż przewidziane niniejszym Regulaminem,
  b) skierowania do Usługodawcy pytania o charakterze pozaprawnym,
  c) skierowania do Usługodawcy pytania o treści obraźliwej lub którego treść może naruszać dobra osobiste osób trzecich,
  d) stwierdzenia – na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub załączonych materiałów – bezzasadności przygotowania dokumentu,
  e) konieczności poprowadzenia sprawy przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego.
 10. W przypadku wskazanym w pkt 9 lit. d) niniejszego paragrafu Usługodawca może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii prawnej uzasadniającej bezzasadność sporządzenia dokumentu.
 11. W przypadku odmowy dokonania wyceny usługi Usługobiorca otrzyma informację o odmowie oraz jej uzasadnienie w terminie przewidzianym na dokonanie wyceny.

§ 10 [Zawarcie umowy]

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą dotarcia do Usługodawcy oświadczenia woli Usługobiorcy o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz przesłanej przez Usługodawcę wyceny usługi.
 2. Oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie usług może być wyrażone w sposób dowolny, w tym dorozumiany poprzez uiszczenie należnej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
 3. Po zapoznaniu się z wyceną usługi Usługobiorca może zrezygnować z Usługi lub wyrazić zgodę na jej świadczenie.
 4. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Usługobiorcy obowiązku zapłaty wynagrodzenia oraz nie rodzi żadnych obowiązków.

§ 11 [Płatności]

Za zamówioną Usługę Usługobiorca może zapłacić z wykorzystaniem przelewu bankowego na wskazany w Wycenie usługi rachunek bankowy Usługodawcy lub za pomocą usługi płatności internetowych PayU S.A. W tytule wpłaty należy podać Indywidualny numer zapytania.

§ 12 [Realizacja usługi]

 1. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 72 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty należnej za wykonanie Usługi wynikającej z wyceny usługi.
 2. W przypadku skorzystania z Usługi ekspresowej Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty należnej za wykonanie Usługi wynikającej z wyceny usługi.
 3. Realizacja usługi polegać będzie na przesłaniu Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail zamówionej przez niego Usługi w postaci dokumentu tekstowego w formacie .doc lub .docx.

§ 13 [Faktury]

 1. Usługobiorca ma prawo do otrzymania faktury za wykonaną Usługę. W tym celu obowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres faktura@prawodlakazdego.pl najpóźniej w dniu realizacji Usługi wraz z następującymi danymi: imię i nazwisko bądź nazwa firmy, adres, NIP lub w przypadku osoby fizycznej PESEL.
 2. Usługodawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej. Zgłaszając chęć otrzymania faktury Usługobiorca wyraża dorozumianą zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej. Brak zgody na wystawienie faktury w wersji elektronicznej powinien być wyrażony w formie wyraźnego sprzeciwu.
 3. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail w terminie 7 dni od wykonania Usługi.

§ 14 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsumentowi w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Może on skorzystać z tego prawa składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed terminem określonym w pkt 1.
 3. Konsument wpłacając wskazaną w Wycenie usługi kwotę na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem określonym w pkt 1.

§ 15 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonej Usługi zgłaszać należy listem poleconym na adres: Obrębski Group Sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków lub na adres e-mali: reklamacja@prawodlakazdego.pl.
 2. W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz Indywidualny numer zapytania, a także należy wskazać wady reklamowanej Usługi oraz numer rachunku bankowego, na który Usługodawca po uwzględnieniu reklamacji ma zwrócić uiszczoną przez Usługobiorcę należność za usługę.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku nie podania przez Usługobiorcę wszystkich wskazanych w pkt 2 danych termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna bieg po uzupełnieniu brakujących danych.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Usługobiorcy kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Usługobiorcę nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 6. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Usługobiorcy zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

§ 16 [Prawa autorskie]

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie, jak i pism, opinii, projektów dokumentów będących rezultatem świadczonych przez Usługodawcę Usług, zwane dalej Utworami należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Zatem zabronione jest wykorzystywanie Utworów na wszelkich polach eksploatacji włącznie z ich kopiowaniem, fotokopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczanie ich w Internecie – bez wcześniejszej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów wykraczających poza dozwolony użytek jest zabronione i rodzi konsekwencje prawne zarówno na drodze cywilnej jak i karnej.

§ 17 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawa z dnia 02 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.),ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz inne właściwe ustawy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Usługobiorcą i obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od treści Regulaminu tylko na korzyść Usługobiorcy.