img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę na podstawie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 109 1 Kodeksu cywilnego należy wskazać, iż prokura może być udzielona tylko przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokury udziela się na piśmie pod rygorem nieważności i  jest ona skuteczna od chwili jej udzielenia. Jej wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego stanowi czynność deklaratoryjną. Należy pamiętać, że prokury w spółce z o.o. udziela zarząd a w dokumencie powołującym prokurenta powinna znaleźć się informacja – jakiego rodzaju prokura jest udzielana tzn. łączna czy oddzielna. Zgodnie z art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych czynność powyższa wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Do zgłoszenia udzielenia prokury do sądu rejestrowego niezbędne są  formularze:

1.      KRS Z3,

2.      KRS ZL,

 

Załącznikami do formularza KRS Z3 powinny być:

 

1.     Dokument powołania prokurenta w oryginale – podpisany przez wszystkich członków zarządu,

2.     Notarialnie poświadczony wzór podpisu prokurenta – w oryginale,

3.     Dowód uiszczenia opłaty sądowej - opłata za zmianę wpisu – w wysokości 250 zł,

4.     Dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,

 

Istotnym jest, iż wniosek o wpis należy złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany, czyli od daty udzielenia prokury. Gotowy wniosek można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub złożyć osobiście w sądzie rejestrowym.

Z pozoru prosta i nieskomplikowana procedura ustanowienia prokurenta i zgłoszenia zaistniałej zmiany do KRS stanowi często dla przedsiębiorców nie lada wyzwanie, co prowadzi do przewlekłości postępowania. Pamiętajmy więc zatem aby wszystkie dokumenty przygotować zawczasu. 

 

PrawoDlaKazdego.pl