img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na poziomie współpracy europejskiej.

 

Na skutek przyjęcia przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawach wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, powstała konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

14 października rząd przyjął projekt nowelizacji k.p.c., który zakłada m. in., że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce, bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczna sytuacja będzie obejmować orzeczenia wydane przez sąd polski na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kolejna istotna zmiana wiąże się z zapewnieniem zasady swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. W związku  z tym, projekt nowelizacji k.p.c. wprowadzi zmiany, dzięki którym poszkodowany na terytorium całej UE będzie mógł skorzystać z prawa do skutecznej ochrony poprzez instytucje zakazu zbliżania się do poszkodowanego i zakazu przebywania w miejscu jego zamieszkania. Powyższe ograniczenia mają być respektowane przez sprawców, ponieważ nowe regulacje mają ułatwić uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków ochrony.

Ustawa o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma wejść w życie 10 stycznia 2015r. 

 

Agnieszka Dachowska, www.prawodlakazdego.pl