img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Postulat rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce

 

Ostatnie posiedzenie uczestników Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 10 grudnia 2014 r., zaowocowało przyjęciem Deklaracji współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, a w jej skład wchodzą przedstawiciele rządu, pracowników i pracodawców.

Obradom przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej -  Władysław Kosiniak-Kamysz. Po stronie rządowej w posiedzeniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej -  Joanna Kluzik-Rostkowska, jak również wiceministrowie z takich resortów jak:  finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, administracji i cyfryzacji, gospodarki,  infrastruktury i rozwoju.

Komisja Trójstronna doszła do wniosku, że kształcenie zawodowe jest w naszym kraju mocno niedocenione i powinno się zmienić ten stan rzeczy zarówno przez zapewnienie zrównoważonego rozwoju szkolnictwa zawodowego w duchu nowoczesności, a także poprzez zwiększenie jego atrakcyjności. W pierwszej kolejności kształcenie zawodowe należy zatem skorelować z aktualnymi zapotrzebowaniami polskiej gospodarki. W celu podjęcia działań mających propagować taki model kształcenia zawodowego w Polsce, należy zapewnić także odpowiednie zaplecze do współpracy z pracodawcami. Współpraca, o jakiej mowa, powinna mieć miejsce już wtedy, kiedy dochodzi do wyrażania opinii na temat kierunków rozwoju kształcenia szkolnictwa zawodowego. Podniesiono także, że na większe wsparcie zasługuje również proces doradztwa zawodowego, a kompetencje doradców diagnostycznych powinny być poszerzone.

Podczas obrad odniesiono się też do opracowywanej obecnie nowelizacji ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Stwierdzono, że z uwagi na spadek aktywności gospodarczej zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, konieczne jest większe wsparcie zatrudnienia. Wsparcie to może być natomiast realizowane poprzez wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami, jeśli wskutek czasowego ograniczenia eksportu, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zatrudniającej pracownika firmie pogorszyły się.

Przyjęta przez uczestników Komisji Trójstronnej Deklaracja współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego stanowi wyraz dążenia do opracowania jednolitego modelu kształcenia zawodowego w Polsce, jak również sposobów jego finansowania i promocji. W tym celu przy Ministrze Edukacji Narodowej powstanie specjalnie do tego powołany Zespół.

 

Karolina Wąsikowska, www.prawodlakazdego.pl