img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

PARPA: handel alkoholem w sieci jest nielegalny

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe oferujące sprzedaż alkoholu przez sieć. W opinii agencji rządowej handlowcy Ci łamią przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej napojów alkoholowych wymaga uzyskania zezwolenia. W przypadku sprzedaży detalicznej wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta na terenie, na którym ma odbywać się sprzedaż. Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń. Przedsiębiorca, aby zainicjować postępowanie w tej sprawie musi złożyć w urzędzie pisemny wniosek.

Natomiast obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Nie dotyczy to obrotu w tej skali, jeżeli produkt zawiera do 18% alkoholu, wtedy zezwolenie wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie jego właściwości.

Problem polega na tym, że ustawa milczy na temat tego, czy na podstawie takiej decyzji można prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w sieci. Przepisy co prawda tego nie zabraniają, ale też nie pozwalają na rozszerzenie zezwolenia na handel przez Internet. Orzecznictwo również nie doprecyzowuje tej kwestii. Przedsiębiorcy podnoszą, że Ministerstwo Gospodarki powinno wypowiedzieć się co do interpretacji przepisów ustawy lub przygotować projekt stosownej nowelizacji. W ocenie PARPA wykładnia ustawy nie budzi wątpliwości i skoro ustawodawca nie zezwala na objęcie decyzją organów możliwości sprzedaży napojów alkoholowych przez sieć, to jest ona zabroniona. Do tej pory wszystkie wnioski rządowej agencji złożone w prokuratorze kończyły się odmową wszczęcia postępowania lub jego umorzeniem. 

 

Patryk Hatak