img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy.

 

Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy. Obowiązek ten istnieje z mocy prawa i nie jest zależny od wniosku pracownika o wydanie świadectwa. Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pamiętać należy jednak, iż jest to dokument prywatny, nawet jeżeli wydany został przez urząd administracji państwowej.

Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się  pracownika z pracodawcą. Świadectwo powinno zostać wydane niezwłocznie do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej w dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Przez niezwłoczne wydanie świadectwa pracy, należy rozumieć wydanie go bez jakiegokolwiek opóźnienia. Jedynie w wypadku gdy wydanie świadectwa pracy w ten sposób jest niemożliwe, pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła je za pośrednictwem poczty bądź doręcza je w inny sposób pracownikowi lub upoważnionej osobie.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, tylko na żądanie pracownika pracodawca obowiązany jest wydać mu świadectwo pracy, gdy nawiązuje  z nim kolejną umowę. Podanie w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał, oraz o kwalifikacjach, jakie uzyskał podczas zatrudnienia u wydającego świadectwo, może nastąpić jedynie na żądanie pracownika. Podanie tych informacji bez żądania pracownika będzie upoważniało go do złożenia wniosku o zmianę treści świadectwa pracy przez usunięcie danych o wysokości wynagrodzenia lub o uzyskanych kwalifikacjach. (por. T.M. Romer, Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2012)  

Treść świadectwa pracy może ulec sprostowaniu na wniosek pracownika, złożony w dowolnej formie, w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy jeżeli nie odpowiada ono wymaganiom określonym przez prawo lub jest niezgodne ze stanem faktycznym. Sprostowanie polega na zmianie lub uzupełnieniu wadliwego świadectwa.

W razie uwzględnienia wniosku pracownika, należy wystawić nowy dokument i doręczyć go pracownikowi. Natomiast w przypadku braku uwzględnienia żądania pracownika dotyczącego sprostowania, może on w terminie 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania skierować wniosek do sądu. Jeżeli sąd uzna roszczenie pracownika, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, wydać nowe świadectwo pracy.

W przypadku, gdy na skutek braku wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy pracownik poniósł szkodę, przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy. Wysokość odszkodowania ustala się za okres pozostawania bez pracy z w/w powodu (za okres nie dłuższy niż 6 tygodni) według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Maciej Stępień