img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

NSA: starość nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy.

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika mianowanego nie może być wystarczającą i jedyną przesłanką rozwiązania stosunku pracy, orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego 2014 roku (sygn. akt: I OSK 3071/12). Takich rozwiązań nie legitymizuje też prowadzona  polityka kadrowa, która sama w sobie stanowi już naruszenie praw pracowniczych.

Sprawa, będąca podstawą do wydania przedmiotowego orzeczenia dotyczyła Najwyższej Izby Kontroli i jej prezesa, który chcąc odświeżyć kadry w tej instytucji postanowił rozwiązać umowy o pracę ze starszymi kontrolerami finansowo-księgowymi, a na ich miejsce zatrudnić młode osoby, reprezentujące według prezesa NIK nowocześniejsze spojrzenie na sprawy finansowe.  Jeden ze zwalnianych pracowników nie godząc się jednak z postępowaniem, zaskarżył decyzję prezesa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając jej naruszenie postanowień art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy o NIK. Przepis ten jednoznacznie stanowi, iż stosunek pracy z mianowanym kontrolerem można rozwiązać za wypowiedzeniem w razie osiągnięcia wieku 65 lat i stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Teoretycznie więc, po spełnieniu tych warunków, prezes mógł w trybie wypowiedzenia rozwiązać umowę z pracownikiem. Skarżący podniósł jednak przyjęcie wykładni tego przepisu niezgodnej z uchwałą 7 sędziów Sadu Najwyższego z 21 stycznia 2009 roku (sygn. akt : II PZP 13/08). Stanowi ona, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

Sprawa po długiej batalii sądowej trafiła wreszcie do NSA, który przychylił się do twierdzeń skarżącego i uchylił wyrok sądu I instancji. Po ponownym rozpoznaniu sprawy przez WSA, wydano korzystne dla pracownika NIK rozstrzygnięcie. Pełnomocnik prezesa NIK złożyła jednak skargę kasacyjną od tego wyroku podnosząc, że interes publiczny i Izby jest ważniejszy niż indywidualny. NSA nie podzielił tych poglądów i oddalił skargę. Zauważył też, że interes służby musi być wyważony, trzeba rozważyć konkretną sytuację pracownika. Nie wolno też stygmatyzować osoby ze względu na wiek.

Wyrok ten może mieć duże znaczenie dla przyszłych orzeczeń sądów. Nie jest tajemnicą, że polskie społeczeństwo starzeje się i spraw, gdzie wiek osoby odgrywać będzie istotną rolę pewnie przybędzie. Ciężko też dziwić się osobom, które osiągnowszy wiek emerytalny chcą dalej pracować.

 

Paweł Chrząszcz, PrawoDlaKazdego.pl