img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Nowelizacja dot. rejestracji spółek

 

Z dniem 15 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiająca przez Internet: rejestrowanie  spółek jawnych i spółek komandytowych, dokonywanie zmian w umowach oraz rozwiązywanie tych spółek. Dzięki wprowadzonej nowelizacji mamy więc możliwość elektronicznej rejestracji spółki komandytowej oraz spółki jawnej, skorzystania przy tej rejestracji z profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, ustanowienia prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością już w momencie jej rejestracji, możliwość zmiany wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie elektronicznej oraz podniesienia kapitału zakładowego przy wykorzystaniu systemu S24. Spółki jawne i komandytowe będą więc mogły być tworzone tylko przez osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, natomiast spółki z o.o. nadal będą mogły być tworzone przy pomocy podpisu elektronicznego bez kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto, zmniejszono także opłaty sądowe związane z wnioskiem o wpis do rejestru spółek  oraz wnioskiem o zmianę. I tak: opłata od wniosku o wpis została zmniejszona z 500 do 250zł, a od wniosku o zmianę z 250zł do 200zł. Jednocześnie weszły w życie rozporządzenia wykonawcze określające wzory dotyczące poszczególnych spółek, udostępnione w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowo, przepisy ustawy dotyczące możliwości dokonywania zmiany umowy spółki i jej rozwiązania z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. 

 

Ewelina Dąbrowska