img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

MPiPS: świadczenia rodzinne i alimenty z funduszu przez Internet i bez zaświadczeń?

 

Trwają prace nad zgłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Proponowane rozwiązania mają na celu przede wszystkim zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, poprzez utworzenie elektronicznej platformy usługowej. Taka platforma miałaby umożliwić załatwienie spraw w urzędzie przez zainteresowanego obywatela za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W praktyce będzie to oznaczać, że każdorazowe złożenie wniosku, oświadczeń, zaświadczeń, jak również dokonanie skutecznego doręczenia obywatelowi pism przez organ (np. decyzja w postaci elektronicznej) będzie mogło następować przez Internet bez wychodzenia z domu.

Istotną innowacją jaką ma wnieść planowana cyfryzacja, jest także umożliwienie szybkiego pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezpośrednio na poziomie „organ - organ” za pomocą platformy elektronicznej. W obecnym stanie, uzyskanie świadczeń socjalnych przez petenta obwarowane jest koniecznością uprzedniego dołączenia szeregu zaświadczeń pozyskiwanych z innych urzędów. Naturalna zdawałoby się wymiana informacji pomiędzy samymi instytucjami nie funkcjonuje, co stanowi bariery administracyjne dla obywatela, niejednokrotnie trudne do przezwyciężenia.

Inicjatorzy zwracają uwagę na korzyści płynące ze zmniejszenia biurokracji w stosunku do instytucji publicznych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych. Zmiany mają bowiem w założeniu usprawnić proces wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez modyfikacje w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania tych świadczeń. Zmiany umożliwią również podniesienie jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z danymi dołączonymi do projektu w okresie zasiłkowym 2011/2012 złożono:
- 2,4 mln wniosków o zasiłek rodzinny,
- 623,8 tys. wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 251,6 tys. wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 358,9 tys. wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 321 tys. wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- 2,1 mln wniosków o pomoc społeczną.                                                                           
- natomiast w 2012 r. ok. 838,1 tys. wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wskazane dane doskonale obrazują doniosłość problemu i ewentualne wielomilionowe oszczędności po stronie finansów publicznych, spowodowane skróceniem obsługi wniosków przez pracowników właściwych organów, dzięki możliwości elektronicznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami (np. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS). Nie można także pominąć faktu, że sprawny system informatyczny powinien także przynieść spadek wydatków budżetu państwa w związku ze zmniejszeniem wypłaty świadczeń nienależnych.

Na wejście w życie ustawy przyjedzie nam jednak jeszcze długo poczekać, trwają dopiero konsultacje społeczne nad projektem założeń planowanej nowelizacji.

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl