img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

MG: arbitraż i mediacja dla przedsiębiorców zamiast sądów.

 

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło realizację projektu pilotażowego Centrum Mediacji i Arbitrażu. Celem projektu jest spopularyzowanie rozwiązywania sporu między przedsiębiorcami poza drogą sądową. Orzeczenia zapadłe w CMiA będą miały pełną moc prawną, jeżeli strony konfliktu zgodzą się na arbitraż.

W praktyce alternatywa metoda rozwiązywania spraw gospodarczych przekłada się na tańsze, szybsze i efektywniejsze postępowanie. Strony po wyrażeniu zgody na mediację lub arbitraż mają szanse „dogadać się” co do wszelkich kwestii spornych pomiędzy sobą bez udowadniania sobie winy i eskalacji problemu. Konflikt zażegnany jeszcze przed wytoczeniem procesu zwiększa szanse na podtrzymanie współpracy gospodarczej między stronami.

Projekt Centrum Mediacji i Arbitrażu jest wynikiem sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, który został opublikowany w kwietniu 2014 r. Uzyskane dane wskazywały na to, że zdecydowanie większa część przedsiębiorców skorzystałaby z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i widzą potrzebę funkcjonowania ośrodków wspierających tego typu rozwiązania. W lipcu tego roku zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracował rekomendacje, które zawierają ponad 30 propozycji kompleksowych zmian prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego. Obejmują ponadto zmiany ustaw o kosztach sądowych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Póki co wszelkie zmiany w prawie są w fazie projektów.

Na ten moment realnym działaniem na rzecz upowszechnienia się pozasądowych dróg rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorcami mają być właśnie Centra Mediacji i Arbitrażu, których powstanie finansowane jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Konkurs na partnerów projektu wyłonił do tej pory następujące ośrodki, które będą współpracowały z Ministerstwem Gospodarki :

  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
  • Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w Katowicach,
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
  •  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
  •  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu,
  •  Konfederacja Lewiatan w Warszawie

Do głównych zadań partnerów należeć będzie utworzenie i prowadzenie Centrów Arbitrażu i Mediacji, organizacja szkoleń kompetencyjnych w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności gospodarczych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej Projektu.

 

Patryk Hatak, www.prawodlakazdego.pl