img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Koniec odpowiedzialności za długi spadkowe?

 

Szykują się istotne zmiany dotyczące wprowadzenia nowych zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy nowelizującej Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego wprowadzający korzystniejsze dla nieznających prawa spadkowego spadkobierców regulacje.

W obecnym stanie prawnym spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (przeważnie jest nim dzień śmierci spadkodawcy) na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli nie uczyni tego w przepisanym terminie przyjmuje się, że przyjął spadek wprost, co w praktyce oznacza odpowiedzialność za długi spadkowe także majątkiem osobistym spadkobiercy. Dzieje się tak, ponieważ spadkobiercy nieznający zasad prawa spadkowego i nie składając właściwych oświadczeń w terminie, poza aktywami dziedziczą również zobowiązania spadkodawcy, takie jak zaciągnięte przez niego kredyty, pożyczki czy niespłacone długi wynikające z innych stosunków. Często dzieje się to poza ich wiedzą i świadomością, a pechowy spadkobierca dowiaduje się o tym dopiero gdy zaczynają zgłaszać się do niego wierzyciele spadkodawcy.

Sytuacji takich można uniknąć przyjmując spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wysokości wartości otrzymanego spadku. Konieczne jest jednak wykazanie się pewną aktywnością, polegająca na terminowym złożeniu właściwych oświadczeń w sądzie rejonowym lub u notariusza. Brak tej aktywności jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku i pełną odpowiedzialnością.

W tej przestrzeni nastąpią największe zmiany po wejściu nowych przepisów w życie. Dotychczasowe domniemanie na rzecz prostego przyjęcia spadku zastąpione zostanie przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje, że nasza zwłoka w składaniu oświadczeń spadkowych nie wpędzi nas w długi, a jedynie będzie mogła skonsumować otrzymany przez nas spadek, nie naruszając innego majątku spadkobiercy.

Spadkobiercy przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza otrzymają także dodatkowy bonus. Ustalając stan majątku spadkowego będą oni mogli składać „prywatny” wykaz inwentarza, bez konieczności korzystania z kosztownych usług komornika sądowego, który zasadniczo tym się zajmuje. Taki spis będzie jednak musiał być sporządzony na specjalnym formularzu. Ochrona wierzycieli zostanie zapewniona poprzez przyznanie im prawa do złożenia wniosku o spisanie inwentarza przez komornika, według dotychczasowych zasad.

Paweł Chrząszcz, www.prawodlakazdego.pl