img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 

Warto na wstępie przypomnieć, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo dotyczy wszystkich spraw o zapłatę, natomiast w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem, które stawia wierzyciela w szczególnie korzystnej pozycji (niska opłata, szybkie postępowanie), aby jednak tak się stało muszą być spełnione ściśle określone i rygorystyczne warunki.

Podstawą wydania nakazu zapłaty w tym trybie to:
- po pierwsze - pisemny wniosek powoda zawarty w pozwie o wydanie nakazu zapłaty (sąd nigdy nie wyda nakazu z urzędu);
-  po drugie - dochodzenie pozwem wyłącznie roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Warunkiem uzyskania orzeczenia sądowego, jakim jest nakaz zapłaty, jest także to, aby okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie zostały udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (każdy występujący w obrocie dokument rozliczeniowy, stanowiący dowód zobowiązania, najczęściej np. faktura),
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

5) Na wydanie nakazu zapłaty może liczyć także dochodzący roszczeń od zobowiązanego z:

- weksla,
- czeku,
- warrantu lub rewersu,
pod warunkiem, że ich prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.


W przypadku przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, czeku, z warrantu lub z rewersu.

6) Sąd wydaje także nakaz zapłaty na podstawie, złożonych przez powoda do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (np. protokół odbioru robót budowlanych, dokument dostawy sprzedanego towaru) oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Dotyczy to jednak tych sytuacji w których powód dochodzi  należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

7) Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Zadania sądu wydającego nakaz zapłaty są ograniczone i sprowadzają się do stwierdzenia istnienia podstaw do wydania nakazu zapłaty przewidzianych w art. 485. Wskazane dokumenty mają uprawdopodobnić zasadność powództwa na tyle, że sąd albo ma obowiązek albo możliwość jego wydania.

Nakaz zapłaty po jego wydaniu zostaje doręczony pozwanemu wraz z załącznikami. W chwili otrzymania nakazu pozwany dowiaduje się z jego treści, że ma w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zaspokoić roszczenia w całości wraz z kosztami albo ewentualnie wnieść w tym terminie zarzuty. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów sprawa trafia do sądu i rozpatrywana jest w zwykłym trybie.

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl