img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Jak uzyskać należność pieniężną zasadzoną w wyroku karnym?

 

Sprawca czynu zabronionego skazany wyrokiem karnym, jest często zobowiązany także do uiszczenia określonej należności pieniężnej. Dzieje się tak, gdy prokurator lub pokrzywdzony wystąpił z powództwem cywilnym, gdy został nałożony na skazanego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, albo gdy został on obciążony nawiązką lub świadczeniem pieniężnym.

Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji będziemy mieć do czynienia z tytułem egzekucyjnym, którego realizacji tj. zapłaty długu, można domagać się w trybie przymusowej egzekucji komorniczej. Tytułem egzekucyjnym będzie oczywiście prawomocne orzeczenie sądu, a więc odpowiednio wyrok bądź postanowienie. Jak każdy zaś tytuł egzekucyjny, po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności, będzie tytułem wykonawczym na podstawie którego komornik może prowadzić egzekucję.

Zgodnie z art 196 § 1 k.k.w., w razie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby, która nie brała udziału w sprawie, nawiązki lub świadczenia pieniężnego, sąd z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej.  

Uzyskując wyrok na swoją korzyść tzn. w którym sąd zasądził od skazanego na naszą rzecz jakąś kwotę, należy w tzw. postępowaniu klauzulowym wystąpić do tegoż sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 107 k.p.k. sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Taki wniosek co do zasady nie wymaga opłat i rozpatrywany jest na posiedzeniach niejawnych w sekcji wykonania orzeczeń danego sądu karnego. Co ważne, nadając klauzulę wykonalności, sąd nie bada zasadności orzeczenia ani innych kwestii merytorycznych, a jedynie ogranicza się do stwierdzenia, czy orzeczenie jest prawomocne lub natychmiast wykonalne oraz czy nadaje się do egzekucji.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie różni się niczym od wniosków dotyczących nadaniu takiej klauzuli wyrokom cywilnym. Jej uzyskanie jest wolne od opłat pod warunkiem jednak, że wraz z wnioskiem dostarczony sądowi będzie także wyrok, na którym tenże sąd tą klauzulę będzie mógł umieścić (w praktyce pieczęć sądu). Najlepiej zatem do wniosku o nadania klauzuli dołączyć odpis wyroku, w przeciwnym razie wnioskodawca będzie musiał uiścić 6 zł za każdą stronę orzeczenia. W praktyce, w różnych sądach może funkcjonować odmienna praktyka w zakresie regulowania bądź nie regulowania tej opłaty.

Na koniec warto pamiętać jeszcze o dwóch kwestiach. Po pierwsze, sądy karne zwykle nie zasądzają odsetek za zwłokę. Po drugie, jeśli sąd np. umorzył postępowanie na okres próby pod warunkiem naprawienia szkody lub wypłaty zadośćuczynienia, nasz wniosek może sprawić, że skazany, który nie wykonał obowiązku w przewidzianym terminie, będzie jednak musiał odwiedzić” zakład karny.

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl