img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Jak sprostować wpis w księdze wieczystej?

 

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem  przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zawiera informacje jawne, a z ujawnionym w niej stanem prawnym wiąże się domniemanie, że stan ten jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Księga składa się z 4 działów, a wpisów praw na nieruchomości można dokonywać na drodze sformalizowanej procedury wnioskowej.

W praktyce może się jednak zdarzyć, że wpis w księdze będzie obarczony drobną usterką, wynikającą z np. błędnego odczytania wniosku przez sąd. Powstaje pytanie co można zrobić w takiej sytuacji.

Artykuł 62613 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza zasadę, że „sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu”. Przepis ten umożliwia dokonywanie sprostowań błędów wynikających z oczywistych omyłek, takich jak literówki, błędy rachunkowe, a także inne usterki nie powodujące niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Są to błędy które wynikają z uchybień płynących „od wewnątrz”, tj. na skutek np. pomyłek sądu w dokonywaniu wpisu na podstawie prawidłowo sformułowanych wniosków o wpis.

W przypadku gdy sąd zauważy omyłkę, może wydać postanowienie, w którym dokona sprostowania usterki. Sprostowanie nie jest jednocześnie wpisem, a jedynie czynnością techniczną, którą sąd może dokonać w każdym czasie, niezależnie od uprawomocnienia się wpisu.

Przyjmuje się również, że w przypadku kiedy sąd sam z urzędu nie zauważy usterki, istnieje możliwość przedłożenia wniosku do sądu prowadzącego daną księgę wieczystą o sprostowanie zauważonych omyłek. Taki wniosek o sprostowanie nie jest tożsamy z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej, który uruchamia odpowiednie postępowanie wieczystoksięgowe i podlega stosownej opłacie. Wniosek o sprostowanie stanowi jedynie pismo sygnalizacyjne dla sądu i jako takie nie podlega opłacie.

Na uwadze należy mieć to, że nie będzie możliwe dokonanie sprostowania, które mogło by wywołać niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Dlatego stwierdza się, że niemożliwe będzie dokonanie zmian takich treści jak np. imię i nazwisko osoby uprawnionej w księdze wieczystej, jeżeli sąd omyłkowo wprowadził inne dane niż w dokumentach, które stanowił podstawę wpisu prawa do księgi. Takie sprostowanie mieści się bowiem w zakresie zmiany mogącej wywoływać niezgodność księgi z rzeczywistym stanem prawnym.

Na koniec należy wskazać, że odrębną kwestią jest dokonywanie sprostowań oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej w razie niezgodności z danymi katastru. Takich sprostowań dokonuje się w trybie art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

 

Michał Woszczyna, www.prawodlakazdego.pl