img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

E-zwolnienia lekarskie już wkrótce.

 

Z początkiem 2015 r. możemy być gotowi na zmiany w zakresie sposobu wystawiania zwolnień lekarskich, a które to zmiany szykuje nam rząd RP przyjmując projekt ustawy o elektronicznych zwolnieniach lekarskich.

Zgodnie z projektem, pracownik nie będzie już musiał sam dostarczać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikowi pisemnej wersji zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy. Wystawione przez lekarza, na podstawie danych udostępnionych przez ZUS umożliwiających lekarzowi wystawienie zaświadczenia, tzw. e-zwolnienie, będzie automatycznie przekazywane do skrzynki podawczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie za pośrednictwem tej skrzynki podawczej – płatnikowi – na jego profil informacyjny. ZUS bezpłatnie umożliwi także lekarzom tworzenie własnych profili informacyjnych. Dzięki tym profilom, będzie możliwe drukowanie blankietów zwolnienia na prośbę pacjenta. Wydruk e-zwolnienia będzie musiał posiadać jednak podpis i pieczątkę lekarza. Wystawienie zwolnienia w formie pisemnej dalej będzie dopuszczalne, jednak tylko, gdy jego sporządzenie w formie elektronicznej nie będzie możliwe. Będzie to miało miejsce przykładowo w sytuacji, kiedy zwolnienie wydawane jest podczas wizyty domowej, a pacjent nie ma dostępu do sieci Internet. Projekt ustawy przewiduje również formę elektroniczną dla wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS zaświadczeń w przedmiocie niezdolności do pracy. Rządowy projekt zakłada też, że elektroniczne zwolnienia lekarskie Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udostępniał Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Jeśli chodzi o zasiłek, sposób wszczęcia postępowania o jego wypłatę zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku. Jeśli płatnikiem jest ZUS, postępowanie wszczynać będzie się w oparciu o wydruk zaświadczenia lub wniosek. W sytuacji, kiedy płatnikiem zasiłku będzie płatnik składek na ubezpieczenie, postępowanie w sprawie o wypłatę zasiłku będzie można wszcząć właśnie na podstawie e-zwolnienia zamieszczonego na jego profilu informacyjnym, bądź też na podstawie wydruku zaświadczenia.

Celem wprowadzenia informatyzacji zwolnień lekarskich jest głównie usprawnienie sposobu ich przekazywania adresatowi oraz umożliwienie kontroli sposobu wykorzystywania zwolnień – co jest umotywowane w szczególności wzrostem nadużyć na tym polu.

 

Karolina Wąsikowska, www.prawodlakazdego.pl