img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Czy można dochodzić wierzytelności od spółki z o.o., która zawiesiła działalność?

 

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie.

Istotnym jest, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. W okresie trwania zawieszenia spółka:

- ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

- ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

- ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

- ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

- może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

Jak widać, katalog działań do podejmowania których przedsiębiorca jest uprawniony pomimo zawieszenia działalności gospodarczej jest szeroki.

W związku z powyższym, należy wskazać, iż jeżeli zobowiązanie powstało przed datą zawieszenia działalności gospodarczej, wierzyciel ma prawo domagać się od zawieszonego podmiotu uregulowania zaległości i dochodzić swoich należności pieniężnych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym a zawieszony podmiot ma obowiązek uczestniczenia w procesie jako strona.

 

PrawoDlaKazdego.pl 

 

Bibliografia:

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807).