img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

"Breaking Bad" po polsku, czyli zasady odpowiedzialności za wytwarzanie i przetwarzanie narkotyków.

 

Zgodnie z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 r., odpowiedzialności karnej podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową.

Zgodnie z wolą ustawodawcy, przedmiotem ochrony w przypadku opisywanego przestępstwa jest szeroko pojęte zdrowie publiczne. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uznać należy, iż niejako „cała ustawa skierowana jest przeciwko nielegalnej produkcji i obrotowi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, jednakże nie po to, by w ten sposób chronić interes państwa (reglamentować ten obrót), lecz po to, by chronić zdrowie społeczne, które może być zagrożone wskutek wprowadzenia do nielegalnego obrotu tych środków” (postanowienie SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 19/06, OSNKW 2006, z. 11, poz. 99).

Przestępstwem jest więc wytwarzanie, przez co należy rozumieć czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji.

Jednocześnie zgodnie z definicją, środkiem odurzającym jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i została uwzględniona w stosownym spisie stanowiącym załącznik do omawianej ustawy. Wytwarzanie zazwyczaj stanowi skomplikowany proces, którego każdy etap stanowi przestępstwo.  Przykładowo, dokonując suszenia zebranego ziela, sprawca wytwarza środki odurzające, więc w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest to osobne przestępstwo od jego uprawy.

Przetwarzanie oznacza czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami. Natomiast samo przerabianie oznacza czynności prowadzące do otrzymywania mieszanin środków odurzających lub nadawania im postaci stosowanej w lecznictwie.

Za popełnienie powyższego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, jak typ kwalifikowany przestępstwa, w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  Ilość jaką należy uznać za znaczną nie została jednak jasno określona i w dalszym ciągu stanowi przedmiot indywidualnej oceny sądu. Przy dokonywaniu oceny czy daną ilość można uznać za znaczną, bierze się pod uwagę nie tylko faktyczną ilość, ale także rodzaj narkotyku, jego jakość oraz stężenie.

Warto jednak pamiętać, iż  w odniesieniu do środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi, opisane czynności nie stanowią przestępstwa. Wytwarzać mogą je przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia wydanego w oparciu o przepisy prawa farmaceutycznego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W takim zezwoleniu będą również dokładnie wskazane środki, których ono dotyczy, lecz każde wyjście poza jego granice będzie już przestępstwem.

 

Maciej Stępień, PrawoDlaKazdego.pl