img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Będą zmiany w ustawie o komornikach

 

Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem ograniczenia spraw do 10 tysięcy, które wejdzie w życie w ciągu 9 miesięcy.

Do tej pory jedyne ograniczenie prowadzenia nowych spraw egzekucyjnych przewiduje art. 8 ust. 8 u.k.e., który stanowi, iż wybrany przez wierzyciela komornik ma obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Nowelizacja wprowadza dodatkowe ograniczenia, uzupełniając art. 8 ust. 8 u.k.e. o kolejne dwa punkty. Punkt drugi wprowadzałby kryterium zarówno ilościowe, jak i efektywności, stanowiąc, iż odmowa wszczęcia postepowania egzekucyjnego dotyczyłaby również przypadków, gdyby wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w zakresie prowadzonych egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%. Z kolei punkt trzeci będzie przewidywał już tylko kryterium ilościowe, w postaci ograniczenia wpływu wszystkich spraw w danym roku do 10 tysięcy.

Ustawa ma na celu ograniczenie koncentrowania spraw egzekucyjnych w obrębie wielkich firm i stanowi dobrą wiadomość dla mniejszych kancelarii. Obecnie prace nad ustawą będzie podejmował Senat. 

 

Michał Woszczyna, www.prawodlakazdego.pl