img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

26-05-2015 16:57
  Pojęcia gwarancji i rękojmii często są w praktyce utożsamiane, mimo faktu, iż stanowią one o dwóch zupełnie różnych rodzajach odpowiedzialności sprzedawcy za kupiony przez nas towar. Otóż jak już była o tym mowa w artykule "Gwarancja a paragon" (dostępnym na łamach naszego serwisu pod adresem:...
27-04-2015 18:57
  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży jest podstawowym prawem przysługującym kupującemu, które ma na celu chronić jego uzasadnione interesy. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy sprzedaży stanowi jednak odrębną instytucję prawną od możliwości...
27-04-2015 18:52
  Regułą ogólną w prawie cywilnym jest, iż każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za uczynioną drugiej osobie szkodę. Zgodnie z zasadami konstruowanymi przez kodeks cywilny, odpowiedzialność za szkodę powstaje zarówno na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c...
23-03-2015 12:55
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tymże terytorium, m.in. w drodze darowizny, podlega podatkowi. Ideą funkcjonowania...
16-03-2015 19:38
  Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem...
09-03-2015 19:38
  Niedawno pod obrady Sejmu trafił ponownie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, po naniesieniu 14 poprawek przez Senat, zaostrzający kary m.in. dla pijanych kierowców. Nowe przepisy wprowadzają zaostrzenie kar oraz środków administracyjnych wobec kierowców kierujących pojazdy w...
24-02-2015 13:55
  Księga wieczysta jest publicznym rejestrem  przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zawiera informacje jawne, a z ujawnionym w niej stanem prawnym wiąże się domniemanie, że stan ten jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Księga składa się z 4 działów, a wpisów praw na nieruchomości...
11-02-2015 12:52
  Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, są umowami łączącymi w sobie funkcję ochronną oraz inwestycyjną. Na ochronę ubezpieczeniową przeznaczana jest najczęściej niewielka część składki, na skutek czego sama ochrona stanowi jedynie dodatek do głównej funkcji ubezpieczenia o...
19-01-2015 13:53
  Z dniem 15 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiająca przez Internet: rejestrowanie  spółek jawnych i spółek komandytowych, dokonywanie zmian w umowach oraz rozwiązywanie tych spółek...
12-01-2015 15:08
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę na podstawie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 109 1 Kodeksu cywilnego należy wskazać, iż prokura może być udzielona tylko przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców...

Strony